Personal till byggserviceavdelningen

Vi behöver fler duktigt folk till vår byggserviceavdelning! Här är ingen dag den andra riktigt lik, problemlösare och ”multikonstnärer” är därför särskilt välkomna att söka.

4 november 2020 •

När du bör­jar job­ba på O.A. To­bi­a­son blir du del av ett fö­re­tag som tän­ker nytt i bygg­bran­schen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Du kom­mer se pro­jekt­le­da­re på ställ­ning­ar­na näs­tan var­je dag, och inte säl­lan är led­ning­en ute på tak och fa­sad. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par, och till­sam­mans har de fri­het och an­svar att lösa sina upp­gif­ter i sam­råd med ar­bets­le­da­ren.

Väl­kom­men till en lite an­norlun­da bygg­nads­fir­ma, hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Följ med på vår resa och bli en del av vår ge­men­skap!

Arbetsuppgifter

  • Alla van­li­gen fö­re­kom­man­de upp­gif­ter, som
  • Snic­ke­ri
  • Mur- och puts­ar­be­ten

Kvalifikationer

  • Du har re­le­vant er­fa­ren­het
  • Du har kör­kort för bil (minst B)
  • God ser­vice­käns­la och flex­i­bi­li­tet
  • Du pra­tar svens­ka

Jobba hos oss

Hos oss blir du en del av ett mer än hund­ra­å­rigt fö­re­tag som för­e­nar be­prö­vad bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek – från bjälk­la­ger hela vägen ut i put­sen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par. De har an­svar och fri­het att lösa sina ar­bets­upp­gif­ter i sam­råd med ar­bets­le­da­re.

Sista ansökningsdag

Sök ge­nom att fyl­la i for­mu­lä­ret ne­dan! Vi an­stäl­ler lö­pan­de allt­ef­tersom vi får in an­sök­ning­ar.

Mer information

Vill du veta mer? David Ståhl svara gärna på dina frågor. Ring eller mejla nu!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Ansökningsformulär

    Bifoga gärna ditt cv: