David Ståhl ny VD för O.A. Tobiason

David Ståhl har varit på O.A. Tobiason sedan 2017 och under flera år innan det arbetat på olika håll i företagets nätverk. Det är därför ett bekant ansikte för kunder, anställda och samarbetspartners som nu axlar rollen som VD för byggnadsfirman.

1 juni 2020 •

– Det finns all­tid myc­ket att job­ba med här och nu, men det är sam­ti­digt ta­lan­de för en bygg­nads­fir­ma av O.A. To­bi­a­sons ka­li­ber att fo­kus lig­ger på lång­sik­ti­ga re­sul­tat. Där ser jag sto­ra lik­he­ter mel­lan att ta hand om och un­der­hål­la en bygg­nad och att dri­va ett väl­vår­dat fö­re­tag med lång histo­ria.

Bygg­sväng­en är som sagt inte ny för Da­vid Ståhl, det har va­rit hans hem­ma­plan se­dan 2009. Över­blick och er­fa­ren­het av oli­ka rol­ler i bran­schen är nå­got han tar med sig in i sitt fort­sat­ta ar­be­te.

Carl An­tons­son läm­nar VD-rol­len i O.A. To­bi­a­son men fort­sät­ter som ti­di­ga­re att vara VD för kon­cern­mo­der­bo­la­get, För­valt­nings­ak­tie­bo­la­get Al­veus.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]