Hampus Letbäck

Hampus har nästan vuxit upp på OA Tobiason. Han började sommarjobba som 14-åring, då assisterade han sin pappa som arbetade som murare. Han fortsatte att jobba på företaget varje sommar tills han blev 20 år, och 2005 började han en fast anställning. Som anställd började han som murare, sedan arbetsledare, och idag arbetar han som projektledare.

31 januari 2005 •

- Jag har lång er­fa­ren­het av bygg­bran­schen, men ing­en for­mell ut­bild­ning. Jag har lärt mig myc­ket ge­nom att göra sa­ker, man tar med sig kun­skap från ti­di­ga­re jobb till den nya rol­len. Det är en stor för­del att ha prak­tisk er­fa­ren­het när man pla­ne­rar pro­jek­ten.

Som pro­jekt­le­da­re är Ham­pus be­stäl­la­rens förs­ta kon­takt och har ett över­gri­pan­de an­svar över pro­jekt. Ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de, hälf­ten av ti­den är han ute på ar­bets­plat­ser och job­bar med tea­met, och res­ten av ti­den på kon­to­ret med pap­pers­ar­be­te som tid­pla­ner, bud­get och an­nat.

– Till­sam­mans med ar­bets­le­da­ren pla­ne­rar jag pro­jek­ten lö­pan­de, och jag job­bar all­tid med fle­ra pro­jekt pa­ral­lellt.  För till­fäl­let lö­per sju styc­ken på sam­ti­digt. Till ex­em­pel job­bar vi med ett pro­jekt där vi åter­stäl­ler en mag­ni­fik se­kel­skif­tes­fas­tig­het på Ave­nyn till ori­gi­nal­skick. I ett an­nat pro­jekt by­ter vi ut te­gel och föns­ter i ett mo­der­na­re hus.

Pro­jek­ten kan allt­så vara väl­digt oli­ka. Ham­pus minns sär­skilt ett an­nat re­stau­re­rings­jobb på Ave­nyn

– Då var jag ar­bets­le­da­re och re­kon­stru­e­ra­de själv många de­tal­jer och or­na­ment.

Det är bygg­na­der med många de­tal­jer i fa­sa­den, vac­kert te­gel och uni­ka lös­ning­ar som han tyc­ker all­ra ro­li­gast att job­ba med, då be­hö­ver man ofta an­vän­da tra­di­tio­nel­la hant­verks­mäs­si­ga tek­ni­ker för att lyc­kas. Ham­pus kal­lar det hant­verks­konst.

– Jag gil­lar mitt jobb all­ra mest när jag är ute på jobb och ställs in­för pro­blem och ut­ma­ning­ar som vi hit­tar lyc­ka­de lös­ning­ar till. Det är både kre­a­tivt och ro­ligt.

Det mest ut­ma­nan­de är själ­va pla­ne­ring­en, att hela ti­den både ha koll på att allt fly­ter på som det ska, och sam­ti­digt blic­ka fram­åt och för­ut­se vad som kom­mer här­näst.

– Det är många verk­tyg jag skul­le ha svårt att kla­ra mig utan, men vik­ti­gast är te­le­fo­nen – utan den skul­le mina da­gar bli väl­digt långa.

Träf­fa fler med­ar­be­ta­re

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]