Malin Ingemarsson

Som administratör på O.A. Tobiason får Malin Ingemarsson en inblick i många olika delar av företaget. Hon gör allt från att beställa en t‑shirt till arbetaren på bygget till att föra protokoll på ledningsmötet. Och trots att hon fortfarande är ganska ny trivs hon redan väldigt bra.

– Jag gil­lar att mitt jobb är så fritt, so­ci­alt och va­ri­e­rat. Alla da­gar är oli­ka, sä­ger Ma­lin.

Hon ar­be­tar på kon­to­ret i Ta­ge­ne och har koll på att det dag­li­ga ar­be­tet rul­lar på. Det ska inte stan­na upp för att kaf­fet rå­kar vara slut.
Hon är med i upp­starts­fa­sen av de oli­ka bygg­pro­jek­ten och skö­ter den ad­mi­nist­ra­ti­va de­len. En an­nan cen­tral ar­bets­upp­gift är att se till att alla på fö­re­ta­get har rätt klä­der. Det är ett stort ar­be­te på ett fö­re­tag som O.A. To­bi­as­son som har över hund­ra an­ställ­da.

– Jag be­stäl­ler klä­der var­je dag. Det kan vara allt från en ban­da­na till ett helt ställ. Tjäns­te­män­nen på kon­to­ret vill ock­så ha klä­der ibland, och de kan vil­ja ha lite an­norlun­da sa­ker. Som en rosa piké, sä­ger Ma­lin och skrat­tar lite åt pro­jekt­le­da­ren Ham­pus Let­bäck som sit­ter bred­vid hen­ne i sin rosa trö­ja.

En dag bör­jar ofta med att Ma­lin går ige­nom de sju­kan­mäl­ning­ar som kan ha kom­mit in un­der mor­go­nen, el­ler så re­gi­stre­rar hon se­mest­rar. Hon häm­tar pos­ten och läg­ger in fak­tu­ror i sy­ste­met. Be­stäl­ler klä­der, pla­ne­rar per­so­na­le­vent och ser till att alla te­le­fona­bon­ne­mang fun­ge­rar som de ska.

– Da­gar­na bara spring­er iväg! Det ro­li­gas­te är när jag får mina spe­ci­alupp­drag. Det kan vara allt­i­från åka till Ikea och häm­ta ut nya kon­torsmöb­ler el­ler att det blir ak­ut­be­ställ­ning­ar på nå­got som jag mås­te stic­ka iväg på och fixa.

Ma­lin In­ge­mars­son bör­ja­de på O.A. To­bi­a­son 2018 och vill gär­na stan­na länge på fö­re­ta­get.

– Jag tyc­ker att det känns som att vi är en fa­milj, och vi tar hand om varand­ra. Det har känts bra se­dan dag ett.

Fram­ö­ver hop­pas hon lära sig sy­stem och ru­ti­ner ännu bätt­re för att kun­na av­las­ta pro­jekt­le­dar­na allt mer.

– Mitt ar­be­te är väl­digt brett, och jag lär mig hela ti­den mer. Jag gil­lar att kun­na vara en stöt­te­pe­la­re åt mina kol­le­ger.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]