Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

O.A. Tobiason renoverar fasad och balkonger på Mintensgatan 3. Tegelbyggnaden uppfördes under senare delen av 40-talet, en tid då balkong var viktigt för att en bostad skulle kännas modern. Men det var också en tid då det rådde materialbrist i byggvärlden.

1 december 2017 •

Med knap­pa re­sur­ser be­grän­sa­des be­tong­ens kva­li­tet, bal­kong­er­na fick en kort livs­längd och någ­ra se­kel se­na­re kom var­ning­ar för ras­risk på många håll. O.A. To­bi­a­son har lång er­fa­ren­het av balkong­arbeten.

Nya balkongplattor

Idag har de all­ra fles­ta bal­kong­er från 40-ta­let bytts ut och kon­stru­e­rats om. Höga krav på sä­ker­het och mil­jö gör att livs­läng­den för bal­kong­er är kort i jäm­fö­rel­se med fa­sa­der och bygg­na­der i stort. Na­tur­ligt sli­tage, ero­sion och ti­dens tand gör att bal­kong­plat­tor be­hö­ver be­sik­ti­gas och re­no­ve­ras re­gel­bun­det.

Bal­kong­er finns på öns­ke­lis­tan för många som le­tar bo­stad. Det är fas­tig­hets­ä­ga­rens an­svar att un­der­hål­let sköts, att bal­kong­er­na är säk­ra att vis­tas på och un­der. Yt­skikt, dropp­bläck och plat­tor bör re­gel­bun­det ses över och re­no­ve­ras vid be­hov.

Fas­tig­he­tens bal­kong­er be­står av en be­tong­plat­ta som bärs upp av ar­me­rings­järn i bjälk­la­get. En av van­li­ga­re ska­dor­na för den­na typ av bal­kong är rost­spräng­ning. När be­tong­en bryts ner så når fukt, vat­ten el­ler för­ore­ning­ar ar­me­ring­en. När den då bör­jar ros­ta och vid­gas för­sva­gas be­tong­en yt­ter­li­ga­re. Det­ta ökar ris­ken för att bi­tar av be­tong­plat­tan loss­nar och att håll­fast­he­ten för­säm­ras av­se­värt.

Poröst bruk

Bruk som åld­rats mind­re bra.

På Min­tens­ga­tan tar vi först ner bal­kong­plat­tor och ar­me­rings­järn. Där­ef­ter görs nya in­fäst­ning­ar med ett väl till­ta­get djup. Nya ar­me­rings­järn kläms på plats och fästs med en in­jek­tion av mil­jö­vän­lig ex­pan­der­mas­sa. Kon­struk­tio­nen prov­dras till brist­nings­grän­sen med sär­skild ut­rust­ning och vart och ett av de många in­fäst­ning­ar­na kan bära bal­kong­ens hela tyngd fle­ra gång­er om. Nya be­tong­plat­tor gjuts på plats in­nan vi slut­li­gen mon­te­rar till­ba­ka räc­ke­na.

Färg som andas

Bal­kong­gol­vet må­las med en in­du­stri­färg som ska­par ett epox­iskikt. Hin­nan skyd­dar i sin tur be­tong och ar­me­ring från det sura i ne­der­bör­den och mins­kar ris­ken för frost­spräng­ning­ar. Un­der­si­dan av bal­kong­en må­las i sin tur med en si­li­kat­färg. Si­li­kat är en mil­jö­vän­lig färg som inte har or­ga­nis­ka till­sat­ser el­ler pig­ment, den är död med and­ra ord, som har för­må­gan att an­das och släp­pa ut fukt. Om vat­ten skul­le vand­ra in i bal­kong­gol­vet, kan det tränga ut ge­nom plat­tans un­der­si­da igen. Ge­nom att kom­bi­ne­ra des­sa fär­ger ökar bal­kong­ens håll­bar­het och mot­stånds­kraft.

Fasadrenovering

Sam­ti­digt som bal­kong­er­na re­no­ve­ras ut­för vi en re­no­ve­ring av te­gel­fa­sa­den. Fo­gar frä­ses ur, fo­gas om och för­stärks med kalk­stark (en pro­dukt som åter­ska­par håll­fast­hets­e­gen­ska­per som för­svun­nit med åren). Spruck­na el­ler ska­da­de ste­nar er­sätts med nya.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kapellplatsen 1920 1280

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasa­d­re­no­ve­ring.

Läs mer »
Nordhemsgatan29 Fasad 1920x1280

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan an­la­des.

Läs mer »
Djupeda Fasad 1920x1280

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla föns­ter.

Läs mer »