Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 påbörjade vi en ett renoveringsprojekt av en fastighet på Bangatan i Majorna. Fastigheten byggdes 1963 och stilen är typisk för denna tid. Fasaden är i gult tegel och har en stomme av betong med skalmur utanpå.

12 januari 2017 •

Hu­vud­upp­dra­get vi fick av Brf Rod­ret på Bang­a­tan var om­fog­ning av te­gel­fa­sa­den, vil­ket är den typ av upp­drag vi gör all­ra mest.

In­led­nings­vis fräs­te vi ut bru­ket med ett djup på 2,5 cm. Un­der fräs­nings­mo­men­tet upp­skat­tar vi hur många te­gel­ste­nar som be­hö­ver by­tas ut. Det lät­ta­re att se om­fång­et av ska­da­de ste­nar un­der det­ta mo­ment, dess­utom fal­ler en del ste­nar ned un­der fräs­ning­en.

I det här pro­jek­tet be­räk­na­de vi att 3 000 te­gel­ste­nar be­hö­ver by­tas.

Rustade upp balkar och yttervägg

Vi er­sat­te även bal­kar, till ex­em­pel bä­ran­de bal­kar och te­gel­bal­kar be­läg­na ovan­för fönst­ren. Mur­ning­en vid föns­ter­bal­kar­na kal­las munk­för­band, där två löp­ste­nar följs av en kopp­sten.

Un­der ar­be­tets gång hit­ta­des yt­ter­li­ga­re ska­dor på fas­tig­he­ten. Bland an­nat be­höv­de yt­ter­väg­gen rustas upp, vil­ket våra snic­ka­re gjor­de ge­nom att skru­va upp nya be­tong­plat­tor.

Inte ovanligt att tegel och bruk behöver bytas ut

Te­gel är ett fan­tas­tiskt och håll­bart ma­te­ri­al, men det är inte ovan­ligt van­ligt att te­gel spric­ker i hus upp­för­da un­der 1950- och 60-ta­len. Det be­ror på att det ofta sak­nas till­räck­ligt med di­la­tions­fo­gar (rö­rel­se­fo­gar), som be­hö­ver pla­ce­ras med viss re­gel­bun­den­het. Di­la­tions­fo­gar är en ver­ti­kal fog där mur­bru­ket er­sätts med en fog­mas­sa med elas­tis­ka egen­ska­per. Des­sa fo­gar gör att skal­mu­ren kan ex­pan­de­ra vid rö­rel­ser och sätt­ning utan att den spric­ker.

Många ska­dor på te­gel­hus mel­lan 19601975 upp­står an­nars på grund av ros­tan­de ar­me­ring (rost­fri ar­me­ring blev van­ligt först på 1980-ta­let) och bris­tan­de kram­ling.

För­u­tom mu­ra­re job­bar snic­ka­re och un­de­rent­re­pre­nö­rer i pro­jek­tet. Re­no­ve­rings­ar­be­tet be­räk­nas vara klart i ok­to­ber el­ler no­vem­ber 2017.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »