Fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan

Vid korsningen Nordenskiöldsgatan och Sveavägen, med fasad åt båda gatorna, ligger en fastighet i tjugotalsklassicistisk stil. Epoken präglas av en arkitektur som tydligt skiljer sig mot nationalromantikens hantverksmässiga uttryck.

5 januari 2018 •

Bygg­na­den har en stil­ren fa­sad med grö­na föns­ter­bå­gar och fer­nis­sa­de por­tar. Det fal­sa­de plåt­ta­ket är väl­gjort och fönst­ren har två bå­gar med tre ru­tor i var­je. Bygg­na­den är från slu­tet av tju­go­ta­let och ri­ta­des av ar­ki­tekt Karl M. Bengts­son som bland an­nat gjor­de Lo­rens­bergs­te­a­tern och Gö­te­borgs Sjö­fartsmu­se­um.

Un­der 2015 ge­nom­för­de O.A. To­bi­a­son en fasa­d­re­no­ve­ring på Nor­den­ski­ölds­ga­tan 7. Det var den förs­ta av två etap­per, där tak och fa­sad re­no­ve­ra­des mot Nor­den­ski­ölds­ga­tan. Den and­ra etap­pen in­led­des i mit­ten av no­vem­ber, 2017, och in­ne­fat­tar i sin tur re­no­ve­ring av tak och fa­sad mot Svea­vä­gen. Plåt­ta­ket ska läg­gas om, fo­gar frä­sas ur och ska­da­de ste­nar by­tas ut. Vid föns­terom­fatt­ning­ar åt­gär­das röt­ska­dat trä och må­las om. Där­ef­ter smör­jer vi lås­ske­nor i föns­ter och föns­ter­dör­rar. Soc­keln be­hö­ver ock­så la­gas och put­sas på nytt.

Fasadrenovering under vinterhalvåret

Den­na re­no­ve­ring på­går un­der en pe­ri­od där plöts­li­ga temperatur­förändringar är van­li­ga. Att re­no­ve­ra un­der vin­ter­halv­å­ret krä­ver både nog­grann pla­ne­ring och ett flex­i­belt ar­bets­flö­de. Snö och frost kan leda till plöts­li­ga be­gräns­ning­ar un­der ar­be­tets gång och då är det vik­tigt att kun­na stäl­la om.

En av ut­ma­ning­ar­na när det blir för kallt är att det bil­das is­kri­stal­ler som kan stö­ra härd­ning­en av bru­ket. För att skyd­da fa­sa­den mot even­tu­el­la frys­ska­dor kläs ställ­ning­en in med vär­mei­so­le­ran­de ma­te­ri­al och för­ses med tak. Vid plöts­li­ga köld­pe­ri­o­der an­vänds ock­så ex­tra ut­rust­ning för att vär­ma upp fa­sa­den.

Takrenovering

Ta­ket är av fal­sat plåt, ett ma­te­ri­al som klätt kyr­kor och slott se­dan 1500-ta­let. Ma­te­ri­a­let har många för­de­lar. När slä­ta plå­tar sam­man­fo­gas blir ta­ket tä­ta­re än många and­ra ma­te­ri­al. Fal­sat plåt­tak kan där­för läg­gas på tak­lut­ning­ar som är så flac­ka som 10 gra­der. Dess­utom är det brand­sä­kert och krä­ver inte myc­ket un­der­håll.

Men ti­dens tand bi­ter även på fal­sa­de plå­tar. Un­der årens gång har någ­ra av fal­sar­na bör­jat ros­ta och fukt trängt ige­nom. För att åt­gär­da det, mon­te­ras plå­tar ner och ta­ket läggs om. Att läg­ga om ett fal­sat plåt­tak krä­ver ett ge­nu­int och avan­ce­rat hant­verk av en duk­tig plåtsla­ga­re.

Naturligt hydrauliskt kalkbruk

Fo­gar­na fo­gas om med na­tur­ligt hyd­rau­liskt kalk­bruk. Ett mil­jö­vän­ligt kalk­bruk med hög håll­fast­het. Det läm­par sig för re­stau­re­ring av äld­re bygg­na­der och fas­tig­he­ter i ut­sat­ta mil­jö­er. Utan till­sats­me­del som ce­ment, gips el­ler fly­gas­ka får bru­ket sin hyd­rau­lis­ka egen­ska­per från de na­tur­li­ga si­li­kat som finns i kalk­ste­nen. På så sätt får fa­sa­den ock­så en god för­må­ga att släp­pa ut fukt vil­ket mins­kar ris­ken för fukt­ska­dor.

Vi har ge­di­gen er­fa­ren­het av fasa­d­re­no­ve­ring. Läs om fler av våra pro­jekt här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »