Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då Annedal införlivades i Göteborgs stad, fanns här mest ängs- och betesmark. Området ligger mellan Vasastaden och Linnestaden och kom att bli hemort för en arbetarklass som hade det lite bättre ställt.

18 oktober 2017 •

Här bygg­des trev­li­ga bo­stä­der till rim­li­ga pri­ser, främst rik­ta­de till gif­ta par och fa­mil­jer. An­ne­dal blev med sina lands­höv­ding­e­hus snabbt ett trev­ligt fa­mil­je­om­rå­de.

I sam­band med den sto­ra be­folk­nings­ök­ning­en i slu­tet av 1800-ta­let köp­te Gö­te­borg in fle­ra tom­ter och stads­de­lar. An­ne­dal blev allt mer ett centralt om­rå­de som för­e­na­de någ­ra av sta­dens nya stads­de­lar och tom­ter. Av den an­led­ning­en fick Träd­gårds­gränd ett nytt namn: För­e­nings­ga­tan. Vid se­kel­skif­tet bygg­des vil­lor längs ga­tan.

I slu­tet på 1960-ta­let rev och sa­ne­ra­de man i om­rå­det, pre­cis som på många and­ra håll i Gö­te­borg. Många av de äld­re lands­höv­ding­e­hu­sen fick ge plats för mo­der­na och mer väl­pla­ne­ra­de bo­en­den. Idag präglas An­ne­dal av en blan­dad be­byg­gel­se, stram funk­tio­na­lism längst upp på höj­den, vack­ra sten­hus, ståt­li­ga Ju­gend­hus och res­ter av vad som för­ut var känt som För­e­nings­ga­tans vil­las­tad.

På top­pen av Fo­gel­ber­get, vid För­e­nings­ga­tan 4, lig­ger ett av fyra fri­lig­gan­de hus i fun­kis­stil. Den put­sa­de fa­sa­den, bal­kong­er­na och det plat­ta ta­ket är ri­ta­de av fun­ki­sar­ki­tek­ten Nils Ei­nar Er­iks­son som bland an­nat ri­tat Gö­te­borgs kon­sert­hus och Gö­taälv­bron. Med elva vå­ning­ar var­de­ra har hu­sen en mäk­tig ut­sikt över Va­sas­ta­den och de kring­lig­gan­de grön­om­rå­de­na.

Stänkputs ger struktur

För att få till en kor­nig put­sy­ta med struk­tur an­vänds en tek­nik som he­ter stänk­puts. Som be­grep­pet an­ty­der stänks el­ler spru­tas put­sen på un­der­la­get.

Fasadrenovering

O.A. To­bi­a­son har fått upp­dra­get att re­no­ve­ra en­tré­si­dans fa­sad. Fas­tig­he­ten ge­nom­gick en fasa­d­re­no­ve­ring så sent som 2001 men se­dan dess har det upp­stått en del spric­kor i put­sen. Pro­ble­men som upp­stått be­ror till stor del på hur den ti­di­ga­re puts­bä­ra­ren fästs mot stom­men och på att man må­lat med en plast­färg som stängt inne fukt.

Från bör­jan var det me­ning­en att en­dast små lag­ning­ar av put­sen skul­le gö­ras in­nan mål­ning. En när­ma­re syn av fa­sa­den vi­sa­de att ned­mon­te­ring ända in till stom­men var nöd­vän­dig. Vi bör­ja­de med att ta ner be­fint­ligt puts­bruk, puts­nät och den ut­vän­di­ga iso­le­ring­en. Där­ef­ter er­sat­te vi iso­le­ring­en med ny. Ut­an­på iso­le­ring­en sat­te vi in­fäst­ning­ar för puts­nä­tet, tä­ta­re än de fö­re­gå­en­de för att öka håll­fast­he­ten mot puts­bä­ra­ren. Ett puts­näts funk­tion är både att vara sprick­före­byg­gan­de och att vara en puts­bä­ra­re.

Miljövänlig färg som låter väggen andas

Slut­li­gen må­las fa­sa­den med en si­li­kat­färg. Det är en mil­jö­vän­lig färg som blir en del av fa­sa­dens puts istäl­let för att läg­ga sig som en hin­na ut­an­på. Si­li­kat­färg är en rent mi­ne­ra­lisk färg, utan or­ga­nis­ka till­sat­ser el­ler pig­ment och har många för­de­lar. Inte bara att den är slit­stark och an­das. Den kla­rar ock­så sura luft­för­ore­ning­ar.

Ar­be­tet be­räk­nas vara klart un­der slu­tet av 2017.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kapellplatsen 1920 1280

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasa­d­re­no­ve­ring.

Läs mer »
Nordhemsgatan29 Fasad 1920x1280

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan an­la­des.

Läs mer »
Djupeda Fasad 1920x1280

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla föns­ter.

Läs mer »