Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

8 juli 2019 •

Vi tar bort gam­mal fog, by­ter ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och sät­ter ny fog runt teg­let. Ef­tersom fo­gar­na är väl­digt små blir det ett om­ständ­ligt ar­be­te.

Kalkbruk mer tidsenligt och följsamt

Vi an­vän­der ett hyd­rau­liskt kalk­bruk som är mju­ka­re än en fog­mas­sa med hög­re ce­menthalt. En mju­ka­re fog blir mer följ­sam och kan åld­ras med hu­set och dess rö­rel­ser. Dess­utom är det ett kalk­bruk som an­vänts i ori­gi­nalut­fö­ran­de.
Teg­let är så kal­lat klin­kerte­gel, ver­b­len­derte­gel, och det är hårt bränt. Det får en slit­stark yta, näs­tan som just klin­ker, och är sam­ma sort som an­vän­des när hu­set bygg­des.

Vanligt renoveringsbehov i sekelskifteshus

Det här är ett re­no­ve­rings­be­hov som är van­ligt fö­re­kom­man­de bland fas­tig­he­ter från se­kel­skif­tet och bör­jan av 1900-ta­let. Of­tast be­ror det på bris­tan­de el­ler fel­ak­tigt un­der­håll. Många fas­tig­he­ter har re­no­ve­rats med akut­lös­ning­ar som inte hål­ler, och som ibland till och med gjort mer ska­da än nyt­ta.
Idag finns en helt an­nan kun­skap och myc­ket stör­re in­tres­se för ma­te­ri­al­val än ti­di­ga­re, vil­ket både fas­tig­he­ter­na och de bo­en­de tjä­nar på i läng­den.

Fasa­d­re­no­ve­ring­ar­na på Nord­hems­ga­tan 29 kom­mer ta ca 32 vec­kor och bli kla­ra un­der 2020.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

NK entre

NK-huset – förstklassigt även på utsidan

En av Gö­te­borgs mest väl­kän­da gal­le­ri­or får sin fa­sad re­no­ve­rad. Hu­set har en gul tunn­puts­fa­sad som ska la­gas och må­las.

Läs mer »
Birkagatan Fasad 2x3

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

La­mell­hu­set på Bir­ka­ga­tan, Torp i Gö­te­borg har fått sina ytt­re la­ger re­no­ve­ra­de av O.A. To­bi­as­son; fa­sa­den, bal­kong­er­na, ta­ket. Näst på tur står ga­ra­ge­por­tar­na och de kom­mer att vara den sista bi­ten av upp­rust­ning­en

Läs mer »
Vallgatan

Rikligt med ornament på Vallgatan 27

Fas­tig­he­ten på Vall­ga­tan 27 lig­ger på en trång kul­ler­stens­ga­ta, mitt bland någ­ra av de mest shop­ping­tä­ta kvar­te­ren i Gö­te­borg.

Läs mer »