Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

8 juli 2019 •

Vi tar bort gam­mal fog, by­ter ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och sät­ter ny fog runt teg­let. Ef­tersom fo­gar­na är väl­digt små blir det ett om­ständ­ligt ar­be­te.

Kalkbruk mer tidsenligt och följsamt

Vi an­vän­der ett hyd­rau­liskt kalk­bruk som är mju­ka­re än en fog­mas­sa med hög­re ce­menthalt. En mju­ka­re fog blir mer följ­sam och kan åld­ras med hu­set och dess rö­rel­ser. Dess­utom är det ett kalk­bruk som an­vänts i ori­gi­nalut­fö­ran­de.
Teg­let är så kal­lat klin­kerte­gel, ver­b­len­derte­gel, och det är hårt bränt. Det får en slit­stark yta, näs­tan som just klin­ker, och är sam­ma sort som an­vän­des när hu­set bygg­des.

Vanligt renoveringsbehov i sekelskifteshus

Det här är ett re­no­ve­rings­be­hov som är van­ligt fö­re­kom­man­de bland fas­tig­he­ter från se­kel­skif­tet och bör­jan av 1900-ta­let. Of­tast be­ror det på bris­tan­de el­ler fel­ak­tigt un­der­håll. Många fas­tig­he­ter har re­no­ve­rats med akut­lös­ning­ar som inte hål­ler, och som ibland till och med gjort mer ska­da än nyt­ta.
Idag finns en helt an­nan kun­skap och myc­ket stör­re in­tres­se för ma­te­ri­al­val än ti­di­ga­re, vil­ket både fas­tig­he­ter­na och de bo­en­de tjä­nar på i läng­den.

Fasa­d­re­no­ve­ring­ar­na på Nord­hems­ga­tan 29 kom­mer ta ca 32 vec­kor och bli kla­ra un­der 2020.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 på­bör­ja­de vi en ett re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur ut­an­på.

Läs mer »
välvårdade murarverktyg i hink

Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungs­höjds­ga­tan 11 och Ar­se­nals­ga­tan 14 har en sam­ord­nad fa­sad som möts i ett torn­krönt hörn. Lä­get högt uppe på ber­get er­bju­der från Ar­se­nals­ga­tan en ma­ka­lös ut­sikt över någ­ra av Gö­te­borgs mest ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser, som Ro­senlunds­ka­na­len och Haga.

Läs mer »
SKF Rullagergatan

Restaurering mäktiga balkonger på Rullagergatan

SKF:s gam­la in­du­stri­fa­sa­der på Rul­la­ger­ga­tan är ett do­mi­ne­ra­de in­slag i Gam­lesta­dens stads­bild. Där fick vi i upp­drag att to­tal­re­no­ve­ra te­gel­fa­sa­den och åter­ska­pa de sto­ra, 15 me­ter långa bal­kong­er­na.

Läs mer »