Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grönsakstorget är en imponerande kulturbyggnad i nyrenässansstil belägen. Huset har putsad fasad med vackra detaljer och ornament, och tornet är prytt av en kupol i koppar. Byggnaden ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram och är en del av Riksintresset för kulturvård. Därmed ställs extra höga krav när det gäller restaurering, både när det gäller metoder och slutresultat.

10 april 2017 •

Åter­ska­pan­det av den run­da for­men var en ut­ma­ning. For­men gjor­des ge­nom att såga ett spår var 5:e cen­ti­me­ter i var­je pin­ne tills det gick att böja trä­et till en rund form.

Un­ge­fär ett år in­nan re­no­ve­ring­en star­ta­des fick vi i upp­drag att göra en över­syn av puts­fa­sa­den och be­dö­ma skic­ket. Med hjälp av en sky­lift gjor­de vi en grund­lig kon­troll, bland an­nat ge­nom att leta ef­ter spric­kor och knac­ka och kän­na på hu­set. Det är sär­skilt vik­tigt att un­der­sö­ka or­na­ment som stic­ker ut från hu­set, för att se om de bör­jat spric­ka el­ler loss­na. Det är van­ligt att ar­me­ring ros­tar i äld­re bygg­na­der, och det kan re­sul­te­ra i att de­lar av fa­sa­den sprängs sön­der. Det vi­sa­de sig att sto­ra de­lar av bygg­na­den var i be­hov av re­stau­re­ring, och upp­dra­get vid­ga­des till att åter­stäl­la hu­set, in­klu­si­ve ta­ket, till ur­sprung­ligt skick.

Bygga upp bjälklaget

Bygg­na­den hade stom­ska­dor som när­ma­de sig in­ner­väg­gen, och för att kom­ma åt att re­pa­re­ra des­sa kräv­des att våra mu­ra­re av­lägs­na­de teg­let och bygg­de upp väg­gar­na på nytt. Myc­ket ar­be­te fick läg­gas på gjut­ning och re­stau­re­ring av or­na­ment och ut­smyc­ka­de lis­ter.

 

Restaurera den runda kupolen

Plåtsla­ga­re fick i upp­drag att läg­ga om det är­ga­de ta­ket i kop­par­plåt, som le­gat där se­dan 1914. Sam­ti­digt fick våra snic­ka­re i upp­drag att re­stau­re­ra det run­da tor­net på bygg­na­den. De­lar av hjärt­stoc­ken som går ge­nom tor­net fick by­tas ut. Det ur­sprung­li­ga vir­ket i tor­net var av yt­terst hög kva­li­tet, så vårt mål var att åter­an­vän­da så myc­ket som möj­ligt och en­dast er­sät­ta ska­da­de de­lar med nytt trä.

Fle­ra oli­ka yr­kes­rol­ler var in­vol­ve­ra­de i pro­jek­tet, bland an­nat en bygg­nads­an­tik­va­rie, fle­ra av våra mu­ra­re och snic­ka­re samt plåtsla­ga­re och elekt­ri­ker.

Re­stau­re­ring­en av fa­sa­den fär­dig­ställ­des i slu­tet av 2016, och plåt­ar­be­tet blev klart i mars 2017. I april kun­de vi läg­ga sista han­den vid de­tal­jer och bygg­nads­ställ­ning­ar­na frak­ta­des bort från Grön­sak­stor­get. Ki­ne­sis­ka kon­su­la­tet är åter­ställt och tak, fa­sad och föns­ter har åter­fått sin for­na glans.

Byggnadens bakgrund

Bygg­na­dens stil har för­änd­rats dra­ma­tiskt se­dan den bygg­des. Bygg­na­den som idag hu­se­rar ki­ne­sis­ka kon­su­la­tet be­ställ­des av köp­man­nen B. Thu­lin och upp­för­des 1850 ef­ter rit­ning­ar av stads­ar­ki­tek­ten H Kauf­man. Ur­sprung­li­gen hade hu­set en fa­sad av gult Flens­burgste­gel, sam­ma typ av te­gel som pry­der Dom­kyr­kan i Gö­te­borg. Sti­len var stram och or­na­men­ti­ken spar­sam. Tor­net hade vid den­na tid ing­en ku­pol, utan en rak av­slut­ning. År 1890 köp­te köp­man­nen F Ho­len­der hu­set, men sål­de det vi­da­re 1891 till Gö­te­borgs spar­bank. Det var i sam­band med den­na över­lå­tel­se som hu­sets ka­rak­tär änd­ra­des från stram te­gel­bygg­nad i ro­mansk stil till ny­re­näs­sans i puts med prakt­ful­la ut­smyck­ning­ar och torn­ku­pol.

Hu­set har un­der åren an­vänts som bo­stads­hus, bu­tik och la­ger, där­ef­ter har bok­han­del, bank och ar­bets­för­med­ling in­hysts. Se­dan 2004 an­vänds lo­ka­ler­na av ki­ne­sis­ka kon­su­la­tet.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fas­tig­he­ten har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vin­den.

Läs mer »
Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »