Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungshöjdsgatan 11 och Arsenalsgatan 14 har en samordnad fasad som möts i ett tornkrönt hörn. Läget högt uppe på berget erbjuder från Arsenalsgatan en makalös utsikt över några av Göteborgs mest karaktäristiska platser, som Rosenlundskanalen och Haga.

12 januari 2017 •

Grän­sen mel­lan adres­ser­na (egent­li­gen bo­stads­rätts­för­e­ning­ar­na) kan ur­skil­jas ge­nom att mid­je­bleck och and­ra plåt­de­tal­jer är grö­na för Ar­se­nals­ga­tan, me­dan de är bru­na för Kungs­höjds­ga­tan.

Bygg­na­den på­min­ner lite om en fäst­ning, med torn i gam­mal­dags stil och små föns­ter som lik­nar skott­glug­gar. Trapp­hu­set är väl­be­va­rat med tam­bur­dör­rar med fär­gat glas och gjut­järns­räc­ken. En­tré­hal­len har sto­ra föns­ter mot port­gång­en och pa­nel.

Mönstermurat verblendertegel

Vi fick i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den, som är upp­förd i gul­flam­migt ver­b­len­derte­gel med möns­ter­mur­ning och kre­ne­le­ra­de torn­upp­bygg­na­der.

Vi in­led­de ar­be­tet med att frä­sa ut all gam­mal bruks­fog. Där­ef­ter ploc­ka­de vi ner teg­let. Murkram­lor för­ank­rar skal­mu­ren till bakom­va­ran­de stom­me, och vi mon­te­ra­de nya fäs­ten för des­sa. Där­ef­ter kun­de vi mura upp teg­let på nytt. De fles­ta te­gel­ste­nar kun­de åter­an­vän­das, men de som spruc­kit el­ler ska­dats fick er­sät­tas med spe­ci­al­be­ställt te­gel från Tyskland.

 

Ett precisionsarbete att mura

Bygg­na­dens en­tré­er är for­ma­de som valv om­gär­da­de av rull­skift. För att åter­ska­pa val­vet be­höv­de vi kapa ste­nar och mura upp dem på nytt, vil­ket kräv­de stor pre­ci­sion.

När te­gelar­be­tet var fär­dig­ställt tog plåtsla­gar­na vid, som mon­te­ra­de ned och er­sat­te ba­lu­stra­der, mid­je­bleck och and­ra plåt­de­tal­jer. Slut­li­gen må­la­des bal­kong­er­na om. Hela ar­be­tet tog knappt fyra må­na­der.

 

Om fastigheten på Kungshöjd

Ovan­för por­tar­na till Kungshöjds­gatan 11 finns en sten­plat­ta fö­re­stäl­lan­de arsenal­byggnaden som stod här ti­di­ga­re och tex­ten:

På en del av det om­rå­de varå stod det här för­lag­da artilleri­regementets arsenal­byggnad är det­ta hus upp­fört år 1907.

Kvar­te­ret Ar­se­na­len lig­ger på Kungs­höjd, el­ler Lil­la Ot­ter­häl­lan som om­rå­det kal­la­des en gång i ti­den. Här låg un­der 1600- och 1700-ta­len fle­ra bas­ti­o­ner. I mit­ten av 1800-ta­let upp­för­des en ar­se­nals­bygg­nad på plat­sen, som an­vän­des som för­råd för Göta ar­til­le­ri­re­ge­men­te. När re­ge­men­tet flyt­ta­de till Kvi­berg i slu­tet av 1800-ta­let sål­des bygg­na­den och revs strax där­ef­ter. Ar­ki­tekt E Thorn­burn ut­for­ma­de rit­ning­ar av en ny bygg­nad, som upp­för­des 1906-07 för bygg­mäs­ta­re LP An­der­son. Fa­sa­den längs Ar­se­nals­ga­tan fick en sym­met­risk kom­po­si­tion som med sina te­gel­fa­sa­der och kre­ne­le­ra­de hörn­torn påmin­de om den gam­la ar­se­na­len.

Någ­ra av de ti­di­ga hy­res­gäs­ter­na i hu­set kun­de ti­tu­le­ras över­ma­ski­nist, frö­ken pro­ku­rist, dis­po­nent, apo­te­ka­re, bok­hål­la­re, än­ke­fru och sjö­kap­ten. Idag an­vänds den 6 vå­ning­ar höga bygg­na­den som bo­stads­hus med ga­rage och verk­sam­hets­lo­ka­ler i bot­ten.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kapellplatsen 1920 1280

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasa­d­re­no­ve­ring.

Läs mer »
Nordhemsgatan29 Fasad 1920x1280

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan an­la­des.

Läs mer »
Djupeda Fasad 1920x1280

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla föns­ter.

Läs mer »