Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungshöjdsgatan 11 och Arsenalsgatan 14 har en samordnad fasad som möts i ett tornkrönt hörn. Läget högt uppe på berget erbjuder från Arsenalsgatan en makalös utsikt över några av Göteborgs mest karaktäristiska platser, som Rosenlundskanalen och Haga.

12 januari 2017 •

Grän­sen mel­lan adres­ser­na (egent­li­gen bo­stads­rätts­för­e­ning­ar­na) kan ur­skil­jas ge­nom att mid­je­bleck och and­ra plåt­de­tal­jer är grö­na för Ar­se­nals­ga­tan, me­dan de är bru­na för Kungs­höjds­ga­tan.

Bygg­na­den på­min­ner lite om en fäst­ning, med torn i gam­mal­dags stil och små föns­ter som lik­nar skott­glug­gar. Trapp­hu­set är väl­be­va­rat med tam­bur­dör­rar med fär­gat glas och gjut­järns­räc­ken. En­tré­hal­len har sto­ra föns­ter mot port­gång­en och pa­nel.

Mönstermurat verblendertegel

Vi fick i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den, som är upp­förd i gul­flam­migt ver­b­len­derte­gel med möns­ter­mur­ning och kre­ne­le­ra­de torn­upp­bygg­na­der.

Vi in­led­de ar­be­tet med att frä­sa ut all gam­mal bruks­fog. Där­ef­ter ploc­ka­de vi ner teg­let. Murkram­lor för­ank­rar skal­mu­ren till bakom­va­ran­de stom­me, och vi mon­te­ra­de nya fäs­ten för des­sa. Där­ef­ter kun­de vi mura upp teg­let på nytt. De fles­ta te­gel­ste­nar kun­de åter­an­vän­das, men de som spruc­kit el­ler ska­dats fick er­sät­tas med spe­ci­al­be­ställt te­gel från Tyskland.

 

Ett precisionsarbete att mura

Bygg­na­dens en­tré­er är for­ma­de som valv om­gär­da­de av rull­skift. För att åter­ska­pa val­vet be­höv­de vi kapa ste­nar och mura upp dem på nytt, vil­ket kräv­de stor pre­ci­sion.

När te­gelar­be­tet var fär­dig­ställt tog plåtsla­gar­na vid, som mon­te­ra­de ned och er­sat­te ba­lu­stra­der, mid­je­bleck och and­ra plåt­de­tal­jer. Slut­li­gen må­la­des bal­kong­er­na om. Hela ar­be­tet tog knappt fyra må­na­der.

 

Om fastigheten på Kungshöjd

Ovan­för por­tar­na till Kungshöjds­gatan 11 finns en sten­plat­ta fö­re­stäl­lan­de arsenal­byggnaden som stod här ti­di­ga­re och tex­ten:

På en del av det om­rå­de varå stod det här för­lag­da artilleri­regementets arsenal­byggnad är det­ta hus upp­fört år 1907.

Kvar­te­ret Ar­se­na­len lig­ger på Kungs­höjd, el­ler Lil­la Ot­ter­häl­lan som om­rå­det kal­la­des en gång i ti­den. Här låg un­der 1600- och 1700-ta­len fle­ra bas­ti­o­ner. I mit­ten av 1800-ta­let upp­för­des en ar­se­nals­bygg­nad på plat­sen, som an­vän­des som för­råd för Göta ar­til­le­ri­re­ge­men­te. När re­ge­men­tet flyt­ta­de till Kvi­berg i slu­tet av 1800-ta­let sål­des bygg­na­den och revs strax där­ef­ter. Ar­ki­tekt E Thorn­burn ut­for­ma­de rit­ning­ar av en ny bygg­nad, som upp­för­des 1906-07 för bygg­mäs­ta­re LP An­der­son. Fa­sa­den längs Ar­se­nals­ga­tan fick en sym­met­risk kom­po­si­tion som med sina te­gel­fa­sa­der och kre­ne­le­ra­de hörn­torn påmin­de om den gam­la ar­se­na­len.

Någ­ra av de ti­di­ga hy­res­gäs­ter­na i hu­set kun­de ti­tu­le­ras över­ma­ski­nist, frö­ken pro­ku­rist, dis­po­nent, apo­te­ka­re, bok­hål­la­re, än­ke­fru och sjö­kap­ten. Idag an­vänds den 6 vå­ning­ar höga bygg­na­den som bo­stads­hus med ga­rage och verk­sam­hets­lo­ka­ler i bot­ten.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga ut­fö­ran­de.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son har i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten.

Läs mer »
Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slut­re­sul­tat.

Läs mer »