Kungsportsavenyen 1

Kungsportsavenyen 1 uppfördes 1883 på uppdrag av Sveriges Redareförening och utgör tillsammans med Kungsportsavenyen 2 porten till Avenyn. O.A. Tobiason fick det omfattande uppdraget att renovera fasad och tak, samt återställa fasaden till dess ursprungliga utförande.

2 maj 2017 •

Bland det få­tal fas­tig­he­ter som be­va­rats i ur­sprung­ligt ut­fö­ran­de längs ave­nyn är num­mer ett och två de enda som fort­fa­ran­de har för­träd­gård och järn­sta­ket. Till­sam­mans ger de en god bild av hur hela Ave­nyn såg ut före 40‑, 50- och 60-ta­lets om­fat­tan­de riv­ning­ar och ny­bygg­na­tion.

Även in­vän­digt är Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 en av Gö­te­borgs ståt­li­gas­te adres­ser. Det är sto­ra rum med högt till tak och vack­ra stuc­ka­tu­rer, par­kett­golv och ka­kel­ug­nar.

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 har hu­se­rat många kän­da gö­te­borgs­pro­fi­ler un­der årens lopp. Den brit­tis­ke ge­ne­ral­kon­suln hade un­der fle­ra år sin bo­stad här och Mo­de­ra­ter­na sitt par­ti­kon­tor. Idag ägs fas­tig­he­ten av Wal­len­stam som valt att pla­ce­ra sitt hu­vud­kon­tor i sys­ter­bygg­na­den rakt över ga­tan, Kungs­ports­a­ve­ny­en 2.

Projektet

O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad, bal­kong­er och tak och tak­fot, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga ut­fö­ran­de.

Bygg­na­den är må­lad i fle­ra om­gång­ar och samt­li­ga la­ger färg togs bort. Fa­sa­dens många or­na­ment togs ner för att re­stau­re­ras el­ler by­tas ut. Bal­kong­er­na gjor­des om med ut­byte av fin­sat­ser. I en ti­di­ga­re re­no­va­tion byt­tes bal­kong­er­nas or­na­ment ut mot trä, men nu tas des­sa bort och bal­kong­er­na åter­får sina be­tong­or­na­ment i ori­gi­nalut­fö­ran­de. För att kun­na åter­ska­pa dem lyf­tes de ner, och vi gjor­de for­mar ut­i­från dem där de nya or­na­men­ten kun­de gju­tas. Om or­na­men­ten och räc­ke­na gjorts i ren be­tong hade de bli­vit väl­digt tunga och be­las­tat bal­kong­plat­tor­na allt för myc­ket. Där­för åter­ska­pa­des de istäl­let i EPS-be­tong, vil­ket är av­se­värt lät­ta­re men ger sam­ma ut­se­en­de.

Bygg­na­dens vack­ra koppar­tak byt­tes ock­så ut i sin hel­het och tak­fo­ten bygg­des om. All plåt på fa­sa­den byt­tes till zink för ett en­het­ligt ut­tryck. Ta­ket hu­se­rar idag ett dus­sin­tal te­le­fon­mas­ter som grad­vis flyt­tas un­der re­no­va­tio­nen och bi­drar till lo­gistik­ut­ma­ning­en i pro­jek­tet.

Att re­no­ve­ra och re­stau­re­ra på en så cen­tral plats är en ut­ma­ning i sig. Vi la stor vikt vid att pla­ne­ra hur vi så ef­fek­tivt som möj­ligt kun­de ut­nytt­ja ga­tor­na runt om­kring och hur trans­por­ter­na skul­le gå för att göra ar­be­tet så smi­digt som möj­ligt även för alla runt om­kring.

Till­sam­mans med vårt pro­jekt på Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 ar­be­tar O.A. To­bi­a­son för att åter­stäl­la por­ten till Ave­nyn till sin for­na glans.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fas­tig­he­ten har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vin­den.

Läs mer »
Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »