Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason har i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

19 april 2017 •

Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 bygg­des 1897 och är ri­tad av ar­ki­tek­ten Oscar W. Nils­son. När den stod klar mar­ke­ra­de fas­tig­he­ten slu­tet på Kungs­ports­a­ve­ny­en, som vid den här ti­den be­stod av ex­klu­si­va bo­stads­hus med sto­ra lä­gen­he­ter och för­träd­går­dar fram­för var­je fas­tig­het. Läng­re upp på da­gens Ave­nyn låg vid den här ti­den Lo­rens­bergspar­ken som un­der se­na­re år­tion­den suc­ces­sivt täckts med be­byg­gel­se.

Fastigheten byggts om flera gånger

Fas­tig­he­ten på Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 är en sut­te­räng­bygg­nad och ett typex­em­pel på ti­dens sten­ro­man­tik. Fa­sa­den är i te­gel av många oli­ka ku­lö­rer vil­ket ger en lätt­sam­ma­re och mer lek­full käns­la till en an­nars gans­ka stram bygg­nad. Se­dan den togs i bruk vid för­ra se­kel­skif­tet har bygg­na­den ge­nom­gått en rad för­änd­ring­ar. Un­der 40-ta­let togs för­träd­går­den bort för att göra plats för bu­ti­ker på mark­plan och de ti­di­ga­re så rik­ligt or­na­men­te­ra­de bal­kong­er­na fick en mer stram de­sign. Bygg­na­den ge­nom­led en brand i mit­ten av 50-ta­let och re­pa­re­ra­des. Men ta­kets ku­po­ler och vo­lut­gav­lar åter­ställ­des ald­rig.

En blandning av stilar

Un­der 2000-ta­let har fas­tig­he­ten fått en till­byggd ex­tra vå­ning och har där­med bli­vit en bland­ning av sti­lar och tan­ke­sätt: från 1800-ta­lets sten­ro­man­tis­ka es­te­tik, vi­da­re till 1940-ta­lets mer stra­ma mo­der­nism, och slut­li­gen 2000-ta­lets prak­tis­ka an­vän­dan­de.

Total fasadrenovering

O.A. To­bi­a­son har i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten. Det in­ne­bär att all fog på hela fa­sa­den kom­mer att frä­sas ut och er­sät­tas med ny. Lösa par­ti­er och ste­nar ska mu­ras om. Bal­kong­er­nas fin­sat­ser, som idag tyng­er för myc­ket på bal­kong­er­na, ska helt gö­ras om och bal­kon­gräc­ke­na tas ner, bläst­ras och må­las. Vi kom­mer även ge­nom­fö­ra en mind­re föns­ter­re­no­ve­ring.

I feb­ru­a­ri 2018 ra­sa­de bygg­nads­ställ­ning­ar­na längs med Eng­el­brekts­ga­tan. Ing­en kom till ska­da och vi kun­de kon­sta­te­ra att vår kris­be­red­skap fun­ge­ra­de väl. Vi fo­ku­se­ra­de på att ta hand om vår per­so­nal och två må­na­der se­na­re var en ny ställ­ning uppe och vi kun­de åter­upp­ta ar­be­tet igen.

Re­no­ve­ring­en av­slu­tas med att pus­ta fa­sa­den på in­ner­går­den, vil­ket fär­dig­ställ­des i april 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fas­tig­he­ten har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vin­den.

Läs mer »
Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »