NK-huset – förstklassigt även på utsidan

En av Göteborgs mest välkända gallerior får sin fasad renoverad. Huset har en gul tunnputsfasad som ska lagas och målas.

29 maj 2019 •

NK-hu­set i Gö­te­borg be­står av fle­ra huskrop­par som till­sam­mans ut­gör gal­le­ri­an. En del är hu­vu­den­trén på Öst­ra hamn­ga­tan som bygg­des om när gal­le­ri­an öpp­na­de 1971 och be­står av de tids­ty­pis­ka mör­ka pre­fab­mo­du­ler­na.
Men den del som vi på O.A. To­bi­a­son re­stau­re­rar är fa­sa­den runt den and­ra en­trén på det trånga shop­ping­strå­ket Freds­ga­tan. Hu­set har en gul tunn­puts­fa­sad som ska la­gas och må­las.

Öppet som vanligt

Att vi re­no­ve­rar fa­sa­den för­hind­rar gi­vet­vis inte att bu­ti­ker­na fort­sät­ter att hål­la öp­pet. Verk­sam­he­ten fort­sät­ter som van­ligt. Ef­tersom det är väl­digt myc­ket folk i ge­nom­ström­ning, både till NK och till kring­lig­gan­de bu­ti­ker och kafé­er, läg­ger vi stor vikt vid att pla­ne­ra ar­bets­gång­en, le­ve­ran­ser och trans­por­ter så ef­fek­tivt som möj­ligt. Vi har stor er­fa­ren­het av att ar­be­ta med re­no­ve­ring­ar både centralt och i bu­tiks­mil­jö­er och kan där­för se till att ar­be­tet går både smi­digt och sä­kert till.

Aluminium för säkerheten

En an­nan vik­tig aspekt är sä­ker­he­ten. Vi klär of­tast in våra bygg­nads­ställ­ning­ar i plast, men den här gång­en har vi ski­vor av alu­mi­ni­um. De fun­ge­rar som skydd både för verk­sam­he­ter­na in­nan­för väg­gar­na och för de som pro­me­ne­rar ne­dan­för på ga­tan. Dess­utom blir det sva­la­re än plast för oss som ar­be­tar vil­ket kan pas­sa bra ef­tersom pro­jek­tet på­går på som­ma­ren.

Takfönster ingår i renoveringen

Ut­ö­ver upp­rust­ning av puts­fa­sa­den kom­mer Kåll­torps Glas­mäs­te­ri att re­no­ve­ra de föns­ter med trä­kar­mar som sit­ter i ta­ket. De syns inte från ga­tan utan vet­ter snett mot him­len.

Hela ar­be­tet ska vara klart i bör­jan av juni 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »