Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fastigheten på Övre Djupedalsgatan 5 byggdes 1905 och ligger i en brant backe, på höjden mellan Linnéstaden och Masthugget. Där ska Tobiason ta fram den gamla fasaden på innergården, bygga balkonger och byta ut alla fönster.

26 juni 2019 •

Fa­sa­den på in­ner­går­den är täckt av 10 cm tilläggs­i­so­le­ring. Den ska tas bort, och istäl­let ska vi put­sa fa­sa­den utan iso­le­ring. Fas­tig­he­ten be­hö­ver inte ex­tra iso­le­ring, och många hus mår inte bra av den sor­tens ex­tra på­lägg.

En väl omhändertagen innergård

På in­ner­går­den kom­mer vi även att in­jek­te­ra fäs­ten i fa­sa­den och mon­te­ra bal­kong­er. Det blir pre­fab­ri­ce­ra­de bal­kong­er utan syn­li­ga kon­so­ler. En fin och pas­sa­de lös­ning för fas­tig­he­ten. Det är myc­ket värt att inte bara ta hand om sin ytt­re hus­fa­sad utan även vär­na om in­ner­går­den. Det lyf­ter hela fas­tig­he­ten.

Alla fönster ska bytas

De nu­va­ran­de fönst­ren är i då­ligt skick och byts ut till kul­tur­föns­ter. De kom­mer att ge ett tidsen­ligt in­tryck med lite liv i gla­sen och pas­sar med i fas­tig­he­tens ori­gi­nalut­fö­ran­de.

Den störs­ta ut­ma­ning­en för oss med det här pro­jek­tet är att han­te­ra lo­gisti­ken på en så trång och brant ga­tan som Övre Dju­pe­dals­ga­tan. Det krä­ver pla­ne­ring och fi­ness att få det att fly­ta bra med ställ­ning­ar och his­sar och allt ma­te­ri­al som ska på plats.

Från Övre Dju­pe­dals­ga­tan le­der en gång­väg och en trap­pa ner till Dju­pe­dals­ga­tan som le­der upp mot Skan­sen Kro­nan. Ga­tans namn kom­mer från Dju­pe­dals­bäc­ken som rann där Lin­néga­tan lig­ger idag.

Ar­be­tet på Övre Dju­pe­dals­ga­tan ska vara klart vid jul 2019. Vill du läsa mer om våra and­ra fasa­d­re­no­ve­ring­ar? Det kan du göra här!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »