Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Redan på 1600-talet gick en landsväg mot söder, från staden innanför vallgraven till Korsvägen och vidare mot Kallebäck, där den delade sig i två vägar. En mot Halland och en mot Småland.

18 maj 2017 •

Här låg länge lan­de­ri­er där sta­dens bor­ga­re ar­ren­de­ra­de mark. Sta­dens lan­de­ri­er be­bygg­des suc­ces­sivt ända in på 1900-ta­let, men vis­sa hu­vud­bygg­na­der, som Gi­bral­tar lan­de­ri i Jo­han­ne­berg, står kvar än idag.

Jäm­te fle­ra pro­jekt på Kungs­ports­a­ve­ny­en har O.A. To­bi­a­son fått upp­dra­get att re­no­ve­ra den fina 60-tals­fas­tig­he­ten som sträc­ker sig från Söd­ra vägen 1218 och Ber­ze­li­i­ga­tan 1214. Här har 50-ta­lets renod­la­de funkis gi­vit plats för den lite mer lek­ful­la med färg och ma­te­ri­al som kom att ka­rak­tä­ri­se­ra 60-ta­lets fun­kis­stil.

Mot ga­tan skall te­gel­fa­sa­der­na re­no­ve­ras, gam­mal puts ska frä­sas ut och er­sät­tas med ny och då­li­ga ste­nar ska by­tas. Den put­sa­de gårds­fa­sa­den ska re­no­ve­ras, med av­färg­ning och re­pa­ra­tion, och bal­kong­er mot går­den och på ga­tu­fa­sa­den ska gås ige­nom och re­no­ve­ras.

Pro­jek­tet star­ta­de i Ja­nu­a­ri 2017 och vän­tas slut­fö­ras i mit­ten på 2018.

Även ta­ket kom­mer ses över, re­pa­re­ras där det be­hövs och del­vis få nya fall. Vi kom­mer även att lösa spe­ci­fi­ka pro­blem som upp­stått med av­rin­ning.

Våra kol­le­gor på Kåll­torps Glas står för det om­fat­tan­de pro­jek­tet att re­no­ve­ra fas­tig­he­tens alla vack­ra föns­ter till ori­gi­nalut­se­en­de. Kar­mar och bå­gar på föns­ter och bal­kong­dör­rar är i teak och var urps­rung­li­gen ol­ja­de, men nå­gon gång på vägen har de fått en täc­kan­de färg istäl­let. I sam­band med föns­ter­re­no­ve­ring­en som Kåll­torps Glas gör åter­ställs de allt­så till sitt ur­sprung­li­ga im­po­ne­ran­de skick.

Även ven­ti­la­tions­sy­ste­met skall upp­da­te­ras med borr­ning och drag­ning av ny ven­ti­la­tion. I fas­tig­he­ten finns både af­färs­verk­sam­het och bo­en­de hy­res­gäs­ter. Det går myc­ket tra­fik på både Söd­ra vägen och Ber­ze­li­i­ga­tan. O.A. To­bi­a­son har lång er­fa­ren­het av att pla­ne­ra lo­gistik i stads­mil­jö och vi job­bar nära fas­tig­hets­ä­ga­re och hy­res­gäs­ter för att säk­ra att ar­be­tet stör den öv­ri­ga verk­sam­he­ten så lite som möj­ligt.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slut­re­sul­tat.

Läs mer »
välvårdade murarverktyg i hink

Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungs­höjds­ga­tan 11 och Ar­se­nals­ga­tan 14 har en sam­ord­nad fa­sad som möts i ett torn­krönt hörn. Lä­get högt uppe på ber­get er­bju­der från Ar­se­nals­ga­tan en ma­ka­lös ut­sikt över någ­ra av Gö­te­borgs mest ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser, som Ro­senlunds­ka­na­len och Haga.

Läs mer »
Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 på­bör­ja­de vi en ett re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur ut­an­på.

Läs mer »