Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

Lamellhuset på Birkagatan, Torp i Göteborg har fått sina yttre lager renoverade av O.A. Tobiasson; fasaden, balkongerna, taket. Näst på tur står garageportarna och de kommer att vara den sista biten av upprustningen

29 mars 2019 •

Så­da­na här om­fat­ta­de pro­jekt pas­sar oss på OA To­bi­a­son bra ef­tersom vi har oli­ka kom­pe­ten­ser inom fö­re­ta­get. Det gör att ar­be­tet rul­lar på väl­digt smi­digt, utan någ­ra onö­di­ga vän­te­ti­der.

Lamellhus från 1946

Fas­tig­he­ten är ett tre­vå­nings­hus i gult te­gel, byggt pre­cis vid kri­gets slut. Se­dan dess har det även byggts lä­gen­he­ter på vindsvå­ning­en. Ef­tersom hu­set är så tids­ty­piskt finns det med i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram.

Det har gått många år se­dan hu­set upp­för­des och nu be­höv­de det rustas upp. Te­gel­fo­gar­na fräs­tes ur, de te­gel­ste­nar som be­hö­ver by­tas ut er­sat­tes med nya och tidsen­li­ga, och vi la nytt bruk. Vi la­ga­de upp bal­kong­plat­tor­na, och bläst­ra­de och må­la­de bal­kon­gräc­ke­na i kor­ru­ge­rad plåt.

Hyresgästerna kunde bo kvar under takrenovering

När vi re­no­ve­ra­de ta­ket, rev vi allt gam­malt ner till råspon­ten. Vi sat­te ny läkt, la nytt takte­gel, nytt plåt­tak och kläd­de om skor­ste­nen. Plåtsla­ga­re och tak­läg­ga­re ar­be­ta­de jäm­si­des och ef­tersom ar­be­tet gick så pass fort kun­de hy­res­gäs­ter­na i vinds­lä­gen­he­ter­na bo kvar un­der re­no­ve­ring­en.

Ar­be­tet star­ta­de i ok­to­ber 2018 och är klart i april 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kapellplatsen 1920 1280

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasa­d­re­no­ve­ring.

Läs mer »
Nordhemsgatan29 Fasad 1920x1280

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan an­la­des.

Läs mer »
Djupeda Fasad 1920x1280

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla föns­ter.

Läs mer »