Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

Lamellhuset på Birkagatan, Torp i Göteborg har fått sina yttre lager renoverade av O.A. Tobiasson; fasaden, balkongerna, taket. Näst på tur står garageportarna och de kommer att vara den sista biten av upprustningen

29 mars 2019 •

Så­da­na här om­fat­ta­de pro­jekt pas­sar oss på OA To­bi­a­son bra ef­tersom vi har oli­ka kom­pe­ten­ser inom fö­re­ta­get. Det gör att ar­be­tet rul­lar på väl­digt smi­digt, utan någ­ra onö­di­ga vän­te­ti­der.

Lamellhus från 1946

Fas­tig­he­ten är ett tre­vå­nings­hus i gult te­gel, byggt pre­cis vid kri­gets slut. Se­dan dess har det även byggts lä­gen­he­ter på vindsvå­ning­en. Ef­tersom hu­set är så tids­ty­piskt finns det med i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram.

Det har gått många år se­dan hu­set upp­för­des och nu be­höv­de det rustas upp. Te­gel­fo­gar­na fräs­tes ur, de te­gel­ste­nar som be­hö­ver by­tas ut er­sat­tes med nya och tidsen­li­ga, och vi la nytt bruk. Vi la­ga­de upp bal­kong­plat­tor­na, och bläst­ra­de och må­la­de bal­kon­gräc­ke­na i kor­ru­ge­rad plåt.

Hyresgästerna kunde bo kvar under takrenovering

När vi re­no­ve­ra­de ta­ket, rev vi allt gam­malt ner till råspon­ten. Vi sat­te ny läkt, la nytt takte­gel, nytt plåt­tak och kläd­de om skor­ste­nen. Plåtsla­ga­re och tak­läg­ga­re ar­be­ta­de jäm­si­des och ef­tersom ar­be­tet gick så pass fort kun­de hy­res­gäs­ter­na i vinds­lä­gen­he­ter­na bo kvar un­der re­no­ve­ring­en.

Ar­be­tet star­ta­de i ok­to­ber 2018 och är klart i april 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 på­bör­ja­de vi en ett re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur ut­an­på.

Läs mer »
välvårdade murarverktyg i hink

Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungs­höjds­ga­tan 11 och Ar­se­nals­ga­tan 14 har en sam­ord­nad fa­sad som möts i ett torn­krönt hörn. Lä­get högt uppe på ber­get er­bju­der från Ar­se­nals­ga­tan en ma­ka­lös ut­sikt över någ­ra av Gö­te­borgs mest ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser, som Ro­senlunds­ka­na­len och Haga.

Läs mer »