Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två sekelskiftsfasader i Linnéstaden har fått ett lyft. Trots att de skiljer sig åt i utseende ingick de i samma uppdrag tack vare att de har samma fastighetsägare.

6 september 2019 •

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Först bör­ja­de vi med fa­sa­den som vet­ter åt Lin­néga­tan. Allt ef­tersom ar­be­ta­de vi oss runt hör­net och en bit upp på Prins­ga­tan. Där var dock fa­sa­den re­no­ve­rad för ett an­tal år se­dan och be­ho­vet var inte lika stort.

Där­ef­ter tog vi oss an näs­ta etapp, fa­sa­den på Nord­hems­ga­tan 44 A. På sam­ma gata, men snäp­pet hög­re upp i bac­ken lig­ger grann­hu­set på Nord­hems­ga­tan 44 B. De två re­no­ve­ra­de vi mel­lan ok­to­ber 2018 och au­gusti 2019.

Delar av bakmuren saknades

Nord­hems­ga­tan 44 A be­står av rött te­gel och or­na­men­tik i grädd­vitt. Vi har bytt ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och fo­gat om allti­hop. Or­na­men­ti­ken har må­lats med si­li­kat­färg i den lju­sa, var­ma ny­ans som har fun­nits med se­dan fas­tig­he­ten bygg­des vid se­kel­skif­tet.

Un­der ar­be­tets gång upp­täck­te vi att bak­mu­ren, den som sit­ter in­nan­för fa­sa­dens ytt­re skikt, be­höv­de rustas upp. Den var i då­ligt skick, de­lar sak­na­des och be­höv­de la­gas. Det är ing­et som har hänt med ti­den, bak­mu­ren bygg­des helt en­kelt inte sär­skilt nog­grant från bör­jan.

Bom bakom spritputsen

Fa­sa­den på Nord­hems­ga­tan 44 B har ett helt an­nan ka­rak­tär med sprit­puts, bal­kong­er och mu­rad forms­ten. På den här fa­sa­den tog vi bort sprit­put­sen ef­tersom det var bom bakom. Bom är luft bakom till ex­em­pel ka­kel el­ler puts. Det kän­ner man ige­nom ge­nom att knac­ka på ma­te­ri­a­let. Lå­ter det ihå­ligt? Ja då finns det med störs­ta san­no­lik­het luft där­bakom, och då sit­ter ma­te­ri­al inte fast or­dent­ligt.

Specialbeställda formstenar

To­talt hade vi hela 16 oli­ka ty­per av forms­ten att ar­be­ta med på Nord­hems­ga­tan 44 B. Det är ovan­ligt många.
Samt­li­ga valv ovan­för fönst­ren har mu­rats om, mid­je­lis­ten med tre­kan­ti­ga ste­nar har ock­så re­no­ve­rats. Vid fönst­ren sit­ter run­da­de ste­nar som ser ut som pe­la­re, i tak­fo­ten sit­ter en an­nan sort och i soc­keln sit­ter jät­testo­ra ste­nar. Allt har re­no­ve­rats och tra­si­ga ste­nar har er­satts.

Vi spe­ci­al­be­stäl­ler te­gel och forms­ten från Tyskland. Van­ligt te­gel pro­du­ce­ras och bränns hela ti­den, men äld­re, spe­ci­al­be­ställt te­gel kan ta tid.
Det finns någ­ra oli­ka te­gel­till­ver­ka­re i Tyskl

and, men de kör bara sina bränn­ug­nar när de sam­lat ihop en hel or­der. Det är så kost­samt att ha ug­nen igång. När de fått ihop en hel or­der så brän­ner de allt.
Har man otur kan det fin­nas nå­gon sön­der­bränd sten med i sin le­ve­rans och då kan det ta tid in­nan man får ihop alla ste­nar man be­hö­ver.

Behåller de delar som håller

Nord­hems­ga­tan 44 A har fått nytt plåt­tak och ny plåt på tak­ku­por­na. Nord­hems­ga­tan 44 B har bara del­vis fått nytt tak ef­tersom vi be­hål­ler och be­va­rar de de­lar som fort­fa­ran­de hål­ler. Där la­ga­de vi även de­lar av tak­kon­struk­tio­nen. Alla plåt­de­tal­jer på fa­sa­der­na har bytts ut.

Alla föns­ter har ock­så kit­tats om och må­lats.

Utmaning att få ihop två olika fasader med sättningar

Det blev en om­fat­tan­de re­no­ve­ring av vack­ra fa­sa­der. Vi är en er­fa­ren fasa­d­re­no­ve­rings­fir­ma och det krävs hant­verks­skick­lig­het för att få ihop re­stau­re­ring­en på ett snyggt och bra sätt trots att fa­sa­der­na ser så oli­ka ut och trots sätt­ning­ar som gjort hu­sen sne­da.

Soc­keln på Nord­hems­ga­tan 44 A ren­gjorts och må­lats. Näs­ta steg är att se över soc­keln på 44 B. Den be­hö­ver ock­så la­gas upp och må­las.

No­te­ring: Fas­tig­he­ter­na Nord­hems­ga­tan 44 A och B häng­er sam­man med Lin­néga­tan 23 vars fa­sad vi ock­så ny­li­gen re­stau­re­rat.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 på­bör­ja­de vi en ett re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur ut­an­på.

Läs mer »
välvårdade murarverktyg i hink

Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungs­höjds­ga­tan 11 och Ar­se­nals­ga­tan 14 har en sam­ord­nad fa­sad som möts i ett torn­krönt hörn. Lä­get högt uppe på ber­get er­bju­der från Ar­se­nals­ga­tan en ma­ka­lös ut­sikt över någ­ra av Gö­te­borgs mest ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser, som Ro­senlunds­ka­na­len och Haga.

Läs mer »