Unik mosaik på Kaserntorget

1956 uppfördes det tidstypiska bygget på hörnet mellan Kaserntorget och Kungsgatan. Nu har OA Tobiason fått uppdraget att renovera fasaden. Det är en unik byggnad med stora fält av lilamelerad mosaik under varje fönster.

7 juni 2019 •

Den lila mo­sa­i­ken ger ett all­de­les sär­skilt ut­se­en­de på fa­sa­den som stic­ker ut bland de and­ra. Just mo­sa­ik var ett nytt och väl­kom­met till­skott bland be­kläd­nads­ma­te­ri­al på 50-ta­let och fas­tig­he­ten på Ka­sern­tor­get 1 är sam­ti­da med ex­em­pel­vis Val­hal­la­ba­det i Gö­te­borg.

Bevarar originalutseende

I vår re­no­ve­ring kom­mer vi ta bort fa­sa­den hela vägen in till bjälk­la­get. Där la­gar vi fa­sa­den och bör­jar se­dan åter­stäl­la den igen. Vi byg­ger ut till rätt nivå och sät­ter mo­sa­ik. Den gam­la mo­sa­i­ken er­sätts med ny, men ori­gi­nalut­se­en­det be­va­ras.

Dess­utom ser vi över res­te­ran­de fa­sad som be­står av ski­vor av na­tursten. Ski­vor­na är 4 cm tjoc­ka och be­ro­en­de på skick be­hö­ver de la­gas, by­tas el­ler rustas upp.

Anpassar efter flanörer och trafik

Ka­sern­tor­get 1 lig­ger i cen­tra­la Gö­te­borg och är pla­ce­rat på ett sätt som gör att det är både shop­pingsug­na och tu­ris­ter, per­so­ner som ska vec­ko­hand­la el­ler skyn­da till trä­ning som rör sig på ga­tor­na kring fas­tig­he­ten. Det är fla­nö­rer, cy­klis­ter, mo­pe­der och tung tra­fik som pas­se­rar. Det är för­hål­lan­den vi är vana vid. Vi an­pas­sar oss gi­vet­vis ef­ter det­ta och får vårt ar­be­te och le­ve­ran­ser att fly­ta på så smi­digt som möj­ligt för alla in­blan­da­de.

Ar­be­tet med Ka­sern­tor­get 1 är gjort i två etap­per och fär­dig­ställs un­der som­ma­ren 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt