Rikligt med ornament på Vallgatan 27

Fastigheten på Vallgatan 27 ligger på en trång kullerstensgata, mitt bland några av de mest shoppingtäta kvarteren i Göteborg.

28 mars 2019 •

O.A. To­bi­a­son har i upp­drag att ta bort fär­gen på fa­sa­den, ploc­ka ner de or­na­ment och lis­ter som be­hö­ver rustas upp. Dess­utom ska föns­ter re­no­ve­ras och all plåt ska by­tas ut.

Nästan inga släta ytor alls

För att ta bort fär­gen på fa­sa­den läg­ger vi på en ke­misk färg­bort­tag­ning som se­dan spo­las bort med hetvat­ten som är 90 gra­der varmt. Ef­tersom fa­sa­den är så rikt or­na­men­te­rad finns det väl­digt få slä­ta ytor vil­ket gör ar­be­tet mer ut­ma­nan­de.

På ga­tu­plan lig­ger bu­ti­ker och för att skyd­da pas­se­ran­de per­so­ner sät­ter vi upp bas­säng­er uppe i bygg­nads­ställ­ning­en för vatt­net. Vi har god er­fa­ren­het av det här sät­tet att ar­be­ta med fasa­d­re­no­ve­ring­ar, det är bland an­nat sam­ma pro­ce­dur som på de sto­ra fas­tig­he­ter­na på Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 och 2.

Or­na­men­ten som sit­ter på 1800-tals­fa­sa­den ploc­kar vi för­sik­tigt ner, la­gar och gör for­mar av. I for­mar­na kan vi se­dan gju­ta helt nya or­na­ment, åter­ställ­da en­ligt ori­gi­nal.

Samma arkitekt som Feskekôrka

Fas­tig­he­ten på Vall­ga­tan 27 upp­för­des 1878 i tids­ty­pisk ny­re­näs­sansk stil, helt en­ligt rå­dan­de sti­li­de­al. Den är sym­met­risk och rik­tigt ut­smyc­kad. Vall­ga­tan 27 är ri­tad av då­va­ran­de stads­ar­ki­tekt Victor von Ge­ger­felt, en ar­ki­tekt som satt sin prä­gel på Gö­te­borg. Han har till ex­em­pel gjort Feske­kyr­kan och gam­la Sahl­grens­ka sjuk­hu­set. Von Ge­ger­felt lig­ger även bakom de förs­ta lands­höv­ding­e­hu­sen i Gö­te­borg, frö­hu­set i Träd­gårds­för­e­ning­en och mi­ni­a­tyrslot­tet Wil­helms­berg vid St Sig­frids­plan.

Bara någ­ra år ef­ter att fas­tig­he­ten på Vall­ga­tan 27 upp­rät­tats bygg­des bot­ten­vå­ning­ens fa­sad om; dör­rar flyt­ta­des och föns­ter för­änd­ra­des. Se­dan dröj­de det till 1965 in­nan bot­ten­pla­nets fa­sad bygg­des om för att få det ut­se­en­de det har idag med en mo­dern bu­tiks­dörr och sto­ra skylt­föns­ter. Än finns pi­last­rar­na som är krön­ta av le­jon­mas­ka­ro­ner kvar.

Re­no­ve­ring­en be­räk­nas vara klar i juni 2019.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »