Skribenter

Martin Modigh Karlsson

Mar­tin Mo­digh Karls­son dri­ver de­­sign- och kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Bridget och skri­ver ibland tex­ter på den här web­ben.

Läs mer »
Carl Antonsson

Carl Antonsson

Läs mer »
David Ståhl, VD O.A. Tobiason

David Ståhl

Da­vid Ståhl är VD vid O.A. To­bi­a­son

Läs mer »
Hampus Letbäck

Hampus Letbäck

Som pro­jekt­le­da­re är Ham­pus mång­as främs­ta kon­takt med ett över­gri­pan­de an­svar för pro­jekt. Ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de, hälf­ten av ti­den är han ute på ar­bets­plat­ser och job­bar med tea­met, och res­ten av ti­den på kon­to­ret med pap­pers­ar­be­te som tid­pla­ner, bud­get och an­nat.

Läs mer »
Maria Petersson i halvfigur utomhus.

Maria Petersson

Ma­ria Pe­ters­son är in­ne­hålls­pro­du­cent hos kom­mu­ni­ka­tions­by­rån We Are Bridget som pro­du­ce­rar in­ne­håll åt oss. Ma­ria, som har fil. kand. i jour­na­li­stik och me­die­pro­duk­tion, har ar­be­tat som jour­na­list på ra­dio, tv och tid­ning­ar, va­rit pro­du­cent på pro­duk­tions­bo­lag och job­bat med mark­nads­fö­ring.

Läs mer »