David Ståhl, VD O.A. Tobiason

David Ståhl

Da­vid Ståhl är VD vid O.A. To­bi­a­son

Personal till byggserviceavdelningen

Vi be­hö­ver fler duk­tigt folk till vår byggser­vice­av­del­ning! Här är ing­en dag den and­ra rik­tigt lik, pro­blem­lö­sa­re och ”mul­ti­konst­nä­rer” är där­för sär­skilt väl­kom­na att söka.

Läs hela artikeln »
Balkonger

Värt att veta om balkonger

Bal­kong­er har kor­ta­re livs­längd än själ­va hu­set, där­för är det vik­tigt att re­gel­bun­det be­sik­ti­ga skic­ket för att se om en re­no­ve­ring be­hövs. Det är inte all­tid ska­dor är syn­li­ga för en lek­man, men det finns vis­sa de­tal­jer som man kan vara ex­tra upp­märk­sam på.

Läs hela artikeln »
Tegelvagg

Ta hand om bostadsrättsföreningens fasad

Fa­sa­den är hu­sets skyd­dan­de rust­ning. Ge­nom att re­gel­bun­det un­der­sö­ka skic­ket och vid­ta fö­re­byg­gan­de åt­gär­der kan du mi­ni­me­ra ris­ker­na att drab­bas av obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.

Läs hela artikeln »
Fukt

Fukt är den vanligaste orsaken till problem

Fukt är den van­li­gas­te or­sa­ken till hus­pro­blem – 80 % av ska­dor som drab­bar hus och bygg­na­der går att re­la­te­ra till fukt. För­u­tom fukt­ska­dor kan de leda till ska­dor som mö­gel, röta el­ler äkta hus­svamp.

Läs hela artikeln »
Zlatan Kuzelj

Zlatan Kuzelj

Zla­tan är ar­bets­le­da­re för ett murar­team. Han kom­mer ur­sprung­li­gen från Bosni­en, där han bör­ja­de som mu­ra­re i ku­si­nens fö­re­tag som 16-åring. Han har ar­be­tat med mu­re­ri se­dan dess, för­u­tom när kri­get på­gick i hans hem­land och när han först kom till Sve­ri­ge, då han un­der någ­ra år job­ba­de på fa­brik.

Läs hela artikeln »
Peter Tiedemann

Peter Tiedemann

Pe­ter job­bar som mu­ra­re på To­bi­a­sons egna gju­te­ri. Anna gjor­de sin prak­tik hos Pe­ter och job­ba­de på To­bi­a­son 2014–2018. Pe­ter bör­ja­de job­ba som be­tong­ar­be­ta­re un­der slu­tet av 70-ta­let och var då bland an­nat med och bygg­de Land­vet­ters flyg­fält. Han har job­bat på To­bi­a­son i 19 år.

Läs hela artikeln »
Malin Ingmarsson

Malin Ingemarsson

Som ad­mi­nist­ra­tör på O.A. To­bi­a­son får Ma­lin In­ge­mars­son en in­blick i många oli­ka de­lar av fö­re­ta­get. Hon gör allt från att be­stäl­la en t‑shirt till ar­be­ta­ren på byg­get till att föra pro­to­koll på led­nings­mö­tet. Och trots att hon fort­fa­ran­de är gans­ka ny trivs hon re­dan väl­digt bra.

Läs hela artikeln »
Spontanansokan

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »
Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs hela artikeln »
Birkagatan Fasad 2x3

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

La­mell­hu­set på Bir­ka­ga­tan, Torp i Gö­te­borg har fått sina ytt­re la­ger re­no­ve­ra­de av O.A. To­bi­as­son; fa­sa­den, bal­kong­er­na, ta­ket. Näst på tur står ga­ra­ge­por­tar­na och de kom­mer att vara den sista bi­ten av upp­rust­ning­en

Läs hela artikeln »