David Ståhl, VD O.A. Tobiason

David Ståhl

Da­vid Ståhl är VD vid O.A. To­bi­a­son

Verktyg som används vid balkongrenovering

Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

O.A. To­bi­a­son re­no­ve­rar fa­sad och bal­kong­er på Min­tens­ga­tan 3. Te­gel­bygg­na­den upp­för­des un­der se­na­re de­len av 40-ta­let, en tid då bal­kong var vik­tigt för att en bo­stad skul­le kän­nas mo­dern. Men det var ock­så en tid då det råd­de ma­te­ri­al­brist i bygg­värl­den.

Läs hela artikeln »
Olivedalsgatan Göteborg
KB Silverknappen

Fasad- och balkong­renovering på Olivedalsgatan

O.A. To­bi­a­son re­no­ve­ra­de un­der 2017 fa­sa­den på en fas­tig­het från 80-ta­let i Lin­nésta­den. Fo­gar fräs­tes ur och fo­ga­des om, och ste­nar med spric­kor er­sat­tas med nya. Även bal­kong­er och plåtom­fatt­ning­ar runt föns­ter ge­nom­gick mind­re re­no­ve­ring­ar.

Läs hela artikeln »
Vita höghus med träd i mitten

Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då An­ne­dal in­för­li­va­des i Gö­te­borgs stad, fanns här mest ängs- och be­tes­mark. Om­rå­det lig­ger mel­lan Va­sas­ta­den och Lin­nesta­den och kom att bli hem­ort för en ar­be­tar­klass som hade det lite bätt­re ställt.

Läs hela artikeln »
Aschebergsgatan 36 1920x1280

Aschebergsgatan 36

På Asche­bergs­ga­tan 36, i slutt­ning­en ner mot Vasa­par­ken, lig­ger en se­kel­skif­tes­fas­tig­het med put­sa­de bal­kong­er och bur­språk. Föns­ter­bläck och stup­rör är i kop­par och den gul­bei­ge fa­sa­den är tidsen­lig med den ti­dens sva­ga ku­lö­rer.

Läs hela artikeln »
Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Re­dan på 1600-ta­let gick en lands­väg mot sö­der, från sta­den in­nan­för vall­gra­ven till Kors­vä­gen och vi­da­re mot Kal­le­bäck, där den de­la­de sig i två vägar. En mot Hal­land och en mot Små­land.

Läs hela artikeln »
pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga ut­fö­ran­de.

Läs hela artikeln »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son har i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten.

Läs hela artikeln »
Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slut­re­sul­tat.

Läs hela artikeln »
Ljus, pampig bygngad på Avneyn.

Fasadrenovering på Kungsportsavenyn 2

Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 är en im­po­ne­ran­de bygg­nad i wie­ner­re­näs­sans­stil, och ut­gör por­ten till den klas­sis­ka Ave­nyn. Ef­ter en be­sikt­ning fick vi i upp­drag att re­stau­re­ra den or­na­men­te­ra­de fa­sa­den till ur­sprung­ligt ut­se­en­de och skick.

Läs hela artikeln »
Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

I mars 2016 på­bör­ja­de vi en ett re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur ut­an­på.

Läs hela artikeln »