Hampus Letbäck

Hampus Letbäck

Som pro­jekt­le­da­re är Ham­pus mång­as främs­ta kon­takt med ett över­gri­pan­de an­svar för pro­jekt. Ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de, hälf­ten av ti­den är han ute på ar­bets­plat­ser och job­bar med tea­met, och res­ten av ti­den på kon­to­ret med pap­pers­ar­be­te som tid­pla­ner, bud­get och an­nat.

Läs mer om Ham­pus un­der med­ar­be­ta­re

Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fas­tig­he­ten har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vin­den.

Läs hela artikeln »
Sodra Hamngatan 19 23 Ny Fog

FAQ, vanliga frågor om renovering

Det finns tec­ken att upp­märk­sam­ma – finns det spric­kor i fa­sa­den, mör­ka fläc­kar el­ler vita ut­fäll­ning­ar? Ser du rost el­ler loss­nar det bi­tar av be­tong el­ler te­gel? Hit­ta sva­ren här!

Läs hela artikeln »
Nordhemsgatan 44 A Och B
Vackra fönster på Nordhemsgatan

Vårda era fönster

Alla föns­ter be­hö­ver inte by­tas, de kan re­no­ve­ras istäl­let. Hant­verks­mäs­si­ga föns­ter är bygg­da för att hål­la länge med rätt un­der­håll. Det är en god in­ve­ste­ring för fram­ti­den.

Läs hela artikeln »
Aschebergsgatan 36 Detalj Balkong
Balkongdetalj, Aschebergsgatan

Tvätta föreningens fasad

En tvät­tad fa­sad är ren och snygg, miss­färg­ning­ar och på­väx­ter för­svin­ner och det syns att fas­tig­hets­ä­gar­na tar hand om fa­sa­den. Det är ett un­der­håll som dess­utom gör att du hål­ler koll på fa­sa­dens skick, och hjäl­per till att hit­ta ska­dor i tid.

Läs hela artikeln »
Tobiason Header Glas2

Renovera fönster i bostadsrättsförening

Föns­ter ger fa­sa­den ka­rak­tär och kan vara fan­tas­tiskt vack­ra – men föns­ter ska ock­så vara funk­tio­nel­la. Ett föns­ter kan sän­ka må­nads­kost­na­der för upp­värm­ning och ven­ti­la­tion, ge dig en skö­na­re natt­sömn ge­nom att sän­ka bull­ret från ga­tan och dess­utom ge dig bätt­re in­om­hus­kli­mat.

Läs hela artikeln »
Kungsportsavenyen 4 Balkonger

Fasadrenovering för din bostadsrättsförening

En re­no­ve­ring av en fa­sad in­ne­bär att re­pa­re­ra stör­re ska­dor i yt­ma­te­ri­a­len, så­dant som inte går att fixa med lite un­der­håll. En re­no­ve­ring är ofta ett stort pro­jekt, och ab­so­lut nöd­vän­digt för att fas­tig­he­ten inte ska få stör­re pro­blem. Fa­sa­der har så oli­ka för­ut­sätt­ning­ar att det inte går att säga hur ofta de be­hö­ver re­no­ve­ras. Där­e­mot är det bra att in­spek­te­ra den åt­minsto­ne var fem­te år.

Läs hela artikeln »
Aschebergsgatan 36 1920x1280

Fasadunderhåll för bostadsrättsföreningar

Fa­sa­den är hu­sets skyd­dan­de rust­ning. Ge­nom att re­gel­bun­det un­der­sö­ka skic­ket och åt­gär­da pro­blem på rätt sätt kan du mi­ni­me­ra ris­ker­na att drab­bas av obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.

Läs hela artikeln »
Nockrenovering, Birkagatan

När behöver din BRF bygglov?

Byta föns­ter, måla om el­ler re­no­ve­ra fa­sa­den? Det finns till­fäl­len när en bo­stads­rätts­för­e­ning be­hö­ver bygg­lov, och det finns and­ra si­tu­a­tio­ner när det inte be­hövs. Tum­re­geln är en­kel: kom­mer ut­se­en­det att för­änd­ras? Ja, då krävs bygg­lov.

Läs hela artikeln »
Man med skyddshjälm byter tegelstenar i en fasad

Bra att tänka på vid fasadrenovering i en BRF

En fasa­d­re­no­ve­ring kan kän­nas som ett stort pro­jekt för en bo­stads­rätts­för­e­ning. Det kan vara svårt att veta var man ska bör­ja. Vi ger er tips på vad som är bra att kom­ma ihåg och ha med sig längs med vägen.

Läs hela artikeln »
balkong underifrån

Balkongrenovering i bostadsrättsförening

Bal­kong­er har kor­ta­re livs­längd än själ­va hu­set, där­för är det vik­tigt att re­gel­bun­det be­sik­ti­ga skic­ket för att se om en re­no­ve­ring be­hövs. Bal­kong­ers kon­struk­tion har för­änd­rats ge­nom ti­der­na och det finns oli­ka svag­he­ter be­ro­en­de på ma­te­ri­al och kon­struk­tion. Det är inte all­tid ska­dor är syn­li­ga för en lek­man, men det finns vis­sa de­tal­jer som man kan vara ex­tra upp­märk­sam på.

Läs hela artikeln »