Maria Petersson i halvfigur utomhus.

Maria Petersson

Ma­ria Pe­ters­son är in­ne­hålls­pro­du­cent hos kom­mu­ni­ka­tions­by­rån We Are Bridget som pro­du­ce­rar in­ne­håll åt oss. Ma­ria, som har fil. kand. i jour­na­li­stik och me­die­pro­duk­tion, har ar­be­tat som jour­na­list på ra­dio, tv och tid­ning­ar, va­rit pro­du­cent på pro­duk­tions­bo­lag och job­bat med mark­nads­fö­ring.

David Ståhl ny VD för O.A. Tobiason

O.A. To­bi­a­sons VD Da­vid Ståhl är ett be­kant an­sik­te för kun­der, an­ställ­da och sam­ar­bets­part­ners till bygg­nads­fir­man.

Läs hela artikeln »