Martin Modigh Karlsson

Mar­tin Mo­digh Karls­son dri­ver de­sign- och kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Bridget och skri­ver ibland tex­ter på den här web­ben.

Bridget an­sva­rar för de­sign och pro­duk­tion av den­na webb.

David Ståhl ny VD för O.A. Tobiason

O.A. To­bi­a­sons VD Da­vid Ståhl är ett be­kant an­sik­te för kun­der, an­ställ­da och sam­ar­bets­part­ners till bygg­nads­fir­man.

Läs hela artikeln »