Värt att veta om balkonger

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

31 januari 2020 •

En bal­kong fyl­ler ofta en vik­tig funk­tion för de bo­en­de. Dels er­bju­der den ett ex­tra rum och ut­om­hus­vis­tel­se i hem­met, dels kan den vara en este­tisk de­talj till fa­sa­den. Men för att vara säk­ra bör de in­spek­te­ras re­gel­bun­det. Hur bal­kong­er byggs och kon­strue­ras har för­änd­rats ge­nom åren. Be­ro­en­de på ma­te­ri­al och bygg­nads­sätt kan bal­kong­en ha oli­ka svag­he­ter, och kun­ni­ga in­spek­tö­rer vet vad de ska leta ef­ter vid en be­sikt­ning.

Besiktigas regelbundet efter 30 år

När bal­kong­er­na är om­kring 30 år gam­la bör de bör­ja kon­trol­le­ras på re­gel­bun­den ba­sis. Det som är vik­ti­gast att un­der­sö­ka är tec­ken på fukt och rost. Se ef­ter om fär­gen bör­jat flag­na på be­tong­en, och om be­tong­en har bör­jat spric­ka el­ler vitt­ra. Det syns lät­tast i fram­kan­ten och i hörn, där ibland de­lar av ar­me­rings­jär­nen bli­vit syn­li­ga.

Rost försämrar balkongens bärighet

När fukt träng­er in i be­tong­en kan ar­me­rings­jär­nen bör­ja ros­ta in­i­från, vil­ket le­der till att ar­me­ring­ens håll­bar­het för­säm­ras på sikt i och med rost­spräng­ning av be­tong­en. När ros­ten ex­pan­de­rar bör­jar be­tong­en gå sön­der, vil­ket kan leda till att be­tong­bi­tar loss­nar och ram­lar ned. Det på­ver­kar säl­lan bä­rig­he­ten till en bör­jan, men om de­lar loss­nar bör du sna­rast se till att det åt­gär­das. Fal­lan­de bi­tar kan ut­gö­ra en fara för för­bi­pas­se­ran­de, och med ti­den kom­mer även håll­fast­he­ten att för­sva­gas. Be­tong­en kan även drab­bas av frost­spräng­ning­ar om det trängt in vat­ten som se­dan fry­ser.

Un­der­sök även om bal­kon­gräc­ket har bör­jat ros­ta. Där räc­ket mö­ter be­tong­plat­tan är ofta en svag punkt.

En bal­kong bör be­sik­ti­gas vart fem­te år. Om inga ska­dor är syn­li­ga bör de ändå re­no­ve­ras på grund av na­tur­ligt sli­tage.


Bal­kong­er­na på bil­den sit­ter på en fas­tig­het vi re­no­ve­rat på Bat­te­ri­ga­tan i Gö­te­borg

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]