När behöver din BRF bygglov?

Byta fönster, måla om eller renovera fasaden? Det finns tillfällen när en bostadsrättsförening behöver bygglov, och det finns andra situationer när det inte behövs. Tumregeln är enkel: kommer utseendet att förändras? Ja, då krävs bygglov.

2 juli 2020 •

Det är inte bara när det är ny fas­tig­het ska byg­gas som det be­hövs bygg­lov, det krävs även vid till­bygg­na­der, för­änd­ring­ar och vid vis­sa sor­ters un­der­håll. Om ar­be­tet som ska ut­fö­ras kom­mer att för­änd­ra ut­se­en­det på fas­tig­he­ten krävs bygg­lov.

Inget bygglov vid fasadrenovering vanligtvis

En re­no­ve­ring åter­stäl­ler en fa­sad, men det för­änd­rar inte ut­se­en­det. Där­för be­hö­ver en bo­stads­rätts­för­e­ning rent ge­ne­rellt inte an­sö­ka om bygg­lov för en fasa­d­re­no­ve­ring. Om för­e­ning­en istäl­let ska måla om, of­tast ett be­tyd­ligt mind­re jobb än en fasa­d­re­no­ve­ring, kan det där­e­mot be­hö­vas bygg­lov. Om fär­gen på fa­sa­den ska änd­ras, från till ex­em­pel blå till brun, in­ne­bär det en ut­se­en­de­för­änd­ring vil­ket i sin tur be­ty­der att bygg­lov krävs.

Förändra utseende med fönster och balkong

Det är sam­ma sak ifall en BRF ska skaf­fa bal­kong­er på en fa­sad där det inte sit­ter någ­ra se­dan ti­di­ga­re, el­ler om för­e­ning­en ska sät­ta in nya föns­ter el­ler tak­ku­por. Det gäl­ler även om ma­te­ri­a­let på fa­sa­den ska by­tas, från till ex­em­pel puts till trä, vil­ket be­ty­der att fa­sad­sy­ste­met för­änd­ras.

Om en bo­stads­rätts­för­e­ning vill byg­ga en car­port el­ler kanske ett tak över in­ner­går­den krävs ock­så bygg­lov. Även mu­rar och plank kan be­hö­va bygg­lov.

Kom ihåg att om ni får bygg­lov be­hö­ver för­e­ning­en på­bör­ja byg­get inom två år, och ha fär­dig­ställt det högst fem år ef­ter att bygg­lo­vet ut­fär­da­des. Ni an­sö­ker om bygg­lov hos er kom­mun.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]