FAQ, vanliga frågor om renovering

Här har vi samlat vanliga frågor, vilket ofta förkortas FAQ på engelska, som rör renovering, underhåll och byggnadsvård.

Fasad

Hur vet jag om fasaden behöver renoveras?

Det finns ing­et själv­klart svar på ex­akt när en fa­sad be­hö­ver re­no­ve­ras, där­e­mot kan du tit­ta ef­ter tec­ken på att det bör­jar bli dags. Finns det spric­kor i fa­sa­den, mör­ka fläc­kar el­ler vita ut­fäll­ning­ar? Ser du rost el­ler loss­nar det bi­tar av be­tong el­ler te­gel? Då är det hög tid att ta kon­takt med en ex­pert som kan in­spek­te­ra pro­ble­men och av­gö­ra om det är nå­got som be­hö­ver re­no­ve­ras nu, el­ler om det går att vän­ta ett par år.

Läs mer om vil­ka tec­ken du kan leta ef­ter, och hör av dig till oss om du vill ha en kost­nads­fri koll av fa­sa­den.

Vad kostar en fasadrenovering?

Det av­görs av vil­ka de­lar av fa­sa­den som ska re­no­ve­ras, vil­ket skick fa­sa­den är och vil­ka pro­blem­om­rå­den som finns. Ska tak och bal­kong­er ock­så re­no­ve­ras in­ne­bär det ett stör­re jobb, och en stör­re kost­nad. Sam­ti­digt kan man spa­ra en slant ge­nom att ta alla re­no­ve­ring­ar på sam­ma gång ef­tersom man då bara be­hö­ver ta kost­na­der för ex­em­pel­vis bygg­nads­ställ­ning­ar vid ett till­fäl­le. En bra start är att låta en per­son med ex­pert­kun­skap in­spek­te­ra fa­sa­den och be­dö­ma vad som be­hö­ver åt­gär­das. Vi kan hjäl­pa dig, hör av dig till Fa­sad­kol­len.

Vill du läsa mer om skill­na­der­na mel­lan puts‑, trä- och te­gel­fa­sa­der? Klic­ka här.

Går det att ta fram och återställa originalfasaden?

Ab­so­lut! Hur stort jobb det blir be­ror myc­ket på vi­ket skick ori­ginal­fa­sa­den är i. Har den bara pac­kats in i tilläggs­i­so­le­ring, men läm­nats orörd i öv­rigt? Hur har or­na­men­tik, forms­ten, list­verk och stuc­ka­tur på­ver­kats? I vårt gju­te­ri kan vi åter­stäl­la alla de­tal­jer till ori­gi­nal­skick! Det är en en hant­verk vi tar på störs­ta all­var och är van­ligt fö­re­kom­man­de i våra pro­jekt. Många gam­la fa­sa­der be­hö­ver få sina ut­smyck­ning­ar re­stau­re­ra­de.

Läs mer om gju­te­ri­et här.

Går det att rusta upp ornamentik och detaljer på fasaden?

Ja­visst. Vi ploc­kar var­samt ner or­na­men­ti­ken, ska­par nya for­mar ef­ter ori­gi­na­len och gju­ter nya de­lar och åter­stäl­ler ut­smyck­ning­en på fa­sa­den. Det kan vara mas­ka­ro­ner, pi­last­rar, list­verk till hela bal­kon­gräc­ken som ska gju­tas. Du kan läsa mer om vårt gju­te­ri här, och här är ex­em­pel på or­ma­netri­ka fa­sa­der vi re­stau­re­rat.

Kan jag vara byggherre i min bostadsrättsförening vid en fasadrenovering?

Ja, det går bra, men det är vik­tigt att du pas­sar i rol­len. Det är vik­tigt att bygg­her­ren har kun­skap om fasa­d­re­no­ve­ring­ar, det är en per­son vi som bygg­fir­ma kan bol­la med. Det kan vara bra att an­li­ta en per­son ut­i­från som har er­fa­ren­het från ti­di­ga­re re­no­ve­ring­ar och som gjort lik­nan­de pro­jekt förr. Det spa­rar tid (och där­med ofta peng­ar) och bygg­her­ren kan vara län­ken mel­lan bygg­fir­man och bo­stads­rätts­för­e­ning­en.

Bygg­her­ren bör inte kom­ma från själ­va bygg­fir­man, men vi har re­kom­men­de­ra er­far­na bygg­her­rar vi har ar­be­tat med ti­di­ga­re och där ar­be­tet fun­ge­rat väl­digt bra.

Vad är skillnaden på underhåll och renovering?

Un­der­håll är lät­ta­re ar­be­te du of­tast kan ge­nom­fö­ra på egen hand. Att tvät­ta och måla fa­sa­den är ex­em­pel på un­der­håll, men om du bor i en stor fler­fa­miljs­fas­tig­het kan det såklart vara skönt och smi­digt att an­li­ta nå­gon. Un­der­håll kan vara att re­pa­re­ra små­ska­dor, hål­la rän­nor och stup­rör rena, se till att vat­ten kan rin­na un­dan el­ler kanske kit­ta om ett föns­ter. Un­der­håll sköts lö­pan­de, lite ar­be­te var­je år.

Re­no­ve­ring är ofta mer avan­ce­ra­de ar­be­ten som ut­förs ofta. En fasa­d­re­no­ve­ring görs med många de­cen­ni­er emel­lan, det kan rent utav kan gå 100 år. Om ma­te­ri­a­let har för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra sig så länge och om un­der­hål­let sköts or­dent­ligt vill säga.

Här kan du läsa mer om hur man tvät­tar fa­sa­den.

Jag har sett sprickor i föreningens putsade fasad vad gör jag nu?

Spric­kor i fa­sa­den är ett ål­ders­tec­ken, men det mås­te inte in­ne­bä­ra att pro­ble­men är aku­ta och att det krävs en stor re­no­ve­ring. Det kan räc­ka med små åt­gär­der. Allt be­ror på hur spric­kan ser ut, var på fa­sa­den den sit­ter och skic­ket på fa­sa­den i öv­rigt. Hör av dig till en per­son med ex­pert­kun­skap som kan tit­ta när­ma­re på pro­ble­met, så får du reda på vil­ka åt­gär­der som be­hövs. Vi kan hjäl­pa dig med be­döm­ning­en. Hör av dig till oss här.

Tegelstenen sitter löst ovanför mitt fönster vad ska jag göra?

Att ste­nar­na som sit­ter ovan­för föns­ter el­ler i valv bör­jar buk­ta el­ler sit­ter lösa är en gans­ka van­ligt ål­ders­tec­ken på te­gel- och sten­fa­sa­der. Om­rå­de­na kan be­hö­va stär­kas upp el­ler fo­gas om. Even­tu­ellt finns det fler om­rå­den på fa­sa­den som kan be­hö­va ses över. Säg till fas­tig­hets­ä­ga­ren el­ler sty­rel­sen i din BRF. VI kan hjäl­pa till att be­dö­ma ska­dor­na, vår tjänst Fa­sad­kol­len är kost­nads­fri och vi kom­mer ut till er. Hör av er till oss här.

Tak

Går det att reparera takrosetter och stuckatur?

Ja­visst. Vi an­vän­der sam­ma tek­nik för takro­set­ter och stuc­ka­tur in­om­hus som vi gör för or­na­ment på ut­si­dan av fa­sa­den. Vi ploc­kar var­samt ner ut­smyck­ning­en, ska­par en form ef­ter ori­gi­na­let och gju­ter en ny ver­sion i vårt egna gju­te­ri. Är or­na­men­tet i frå­ga bara lite ska­dat kan vi laga upp det på plats.

Läs mer om vårt gju­te­ri!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]