Fasadunderhåll för bostadsrättsföreningar

Fasaden är husets skyddande rustning. Genom att regelbundet undersöka skicket och åtgärda problem på rätt sätt kan du minimera riskerna att drabbas av obehagliga överraskningar.

2 juli 2020 •

Puts

Fa­sa­der av puts är käns­li­ga för fukt, och det är re­kom­men­de­rat att bör­ja un­der­sö­ka skic­ket i god tid in­nan put­sen väl bör­jar loss­na. Ti­di­ga tec­ken på ska­dor är spric­kor som ofta upp­kom­mer vid öpp­ning­ar, till ex­em­pel runt föns­ter och dör­rar. Spric­kor­na kan vara svå­ra att upp­täc­ka men en reg­nig dag ser du dem tyd­li­ga­re, ef­tersom spric­kor ser stör­re ut när de blir fuk­ti­ga och mör­ka. Upp­märk­sam­ma även mör­ka fläc­kar, rinn­mär­ken och puts­släpp. Puts­ska­dor som spric­kor och ojämn­he­ter bör åt­gär­das så snart som möj­ligt. In­nan ny puts läggs på är det vik­tigt att kon­trol­le­ra att väg­gen bakom inte är ska­dad, samt att inte fö­re­kom­mer fukt i spric­kor och ojämn­he­ter på fa­sa­den.

Tegel

Te­gel­fa­sa­der är för­hål­lan­de­vis fukt­tå­li­ga, men om fa­sa­den är ska­dad kan fukt­ska­dor upp­stå.

Leta ef­ter mör­ka par­ti­er el­ler fläc­kar samt vita el­ler lju­sa ut­fäll­ning­ar. Just det­ta be­hö­ver inte vara nå­got all­var­ligt men det kan vara ett tec­ken på fukt­vand­ring­ar. Var upp­märk­sam på spräck­ta ste­nar el­ler om fo­gen har släppt mel­lan te­gel­ste­nar. ”Häng­an­de” te­gel ovan­för föns­ter är nå­got att hål­la ett ex­tra öga på.

Trä

Har du en hus­fa­sad av trä bör du leta ef­ter miss­färg­ning­ar och rötska­dor. Glöm inte att un­der­sö­ka än­dar­na längst ned på brä­dor­na. Tvät­ta bort miss­färg­ning­ar, laga spric­kor och hål i trä­et och åt­gär­da allt­för flag­nad färg. Om en­sta­ka brä­dor har spruc­kit el­ler rutt­nat går det bra att byta ut dem. Tvät­ta och måla trä­fa­sa­den re­gel­bun­det, minst vart ti­on­de år. Var noga med att an­vän­da rätt sorts färg, helst sam­ma typ av färg som ti­di­ga­re an­vänts. Råd­frå­ga en ex­pert om du är osä­ker.

 

Läs gär­na mer om fasa­d­re­no­ve­ring­ar vi gjort i Gö­te­borg, el­ler ta hjälp av vår tjänst fa­sad­kol­len om du und­rar ifall det är dags att re­no­ve­ra bo­stads­rätts­för­e­ning­ens fa­sad.

 

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]