Fukt är den vanligaste orsaken till problem

Fukt är den vanligaste orsaken till husproblem – 80 % av skador som drabbar hus och byggnader går att relatera till fukt. Förutom fuktskador kan de leda till skador som mögel, röta eller äkta hussvamp.

31 januari 2020 •

Or­sa­ken till fukt­pro­blem i fas­tig­he­ter kan vara då­ligt ven­ti­le­ra­de hus­grun­der, ef­ter­sat­ta fa­sa­der och tak el­ler att vat­ten­ska­dor inte åt­gär­dats kor­rekt. Men ge­nom att in­spek­te­ra hu­set re­gel­bun­det, gär­na år­li­gen, har du möj­lig­het att upp­täc­ka even­tu­el­la ska­dor i god tid.

Allt vatten ska ledas bort från fasaden

Bör­ja ut­om­hus och håll ut­kik ef­ter spric­kor, hål och ojämn­he­ter. In­spek­te­ra kryp­grun­den och kon­trol­le­ra att den är torr. Var noga med att häng­rän­nor och stup­rör le­der bort regn­vat­ten från hu­set i störs­ta möj­li­ga mån, och se till att föns­ter­blec­ken är upp­vik­ta på si­dor­na så att ing­et vat­ten kan tränga in i hu­set. Kon­trol­le­ra även att av­rin­ning­en vid mar­ken runt hu­set är till­räck­lig.

Använd näsan luktar det champinjon eller jordkällare?

In­spek­te­ra där­ef­ter hu­set in­vän­digt och var ex­tra nog­grann när du kon­trol­le­rar käl­la­re, vind och bad­rum. Se till att själv­drag el­ler ven­ti­la­tions­an­lägg­ning fun­ge­rar och att inga ven­ti­ler är igen­täpp­ta. An­vänd även ditt lukt­sin­ne och upp­märk­sam­ma om det luk­tar jord­käl­la­re, vil­ket kan tyda på mö­gel- och fukt­ska­dor, el­ler cham­pin­jon vil­ket kan in­di­ke­ra ett färskt an­grepp av hus­svamp. Kon­trol­le­ra om det finns fukt­fläc­kar el­ler bubb­lor un­der plast­mat­ta, färg­la­ger el­ler ta­pet. Imma på fönst­rets in­si­dor är ett an­nat tec­ken på fukt, lik­som loss­nan­de puts på be­tong.  Om det ser ut som att ka­nel har spillts ut över golv och lis­ter kan det vara spo­rer från äkta hus­svamp, vil­ket ome­del­bart bör un­der­sö­kas när­ma­re.

Tips på vad du själv kan göra för att undvika fuktproblem:

  • Und­vik att ha bus­kar och väx­ter i an­slut­ning till hu­sets soc­kel
  • Mon­te­ra huv på skor­ste­nen som skydd mot regn­vat­ten
  • Se till att golv­brun­nen är ren­sad i bad­rum­met och väd­ra ef­ter dusch
  • An­vänd köks- och bad­rums­fläkt
  • Måla fa­sa­den re­gel­bun­det

Vill du ha hjälp med att in­spek­te­ra din fa­sad? Kol­la in Fa­sad­kol­len!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]