Renovera fönster i bostadsrättsförening

Fönster ger fasaden karaktär och kan vara fantastiskt vackra – men fönster ska också vara funktionella. Ett fönster kan sänka månadskostnader för uppvärmning och ventilation, ge dig en skönare nattsömn genom att sänka bullret från gatan och dessutom ge dig bättre inomhusklimat.

7 juli 2020 •

Gå varsamt fram

Föns­ter bör han­te­ras var­samt, med re­spekt för ål­der och skick. Vid föns­ter­re­no­ve­ring, re­stau­re­ring och by­ten bor­de det vara en själv­klar­het att ta hän­syn till hu­sets ka­rak­tär och kul­tur­histo­ria. 
Med rätt sorts föns­ter som mat­char bygg­nads­sti­len på hu­set kan en bo­stads­rätts­för­e­ning öka hela vär­det på fas­tig­he­ten. BRF:en kan få en vack­ra­re fa­sad som loc­kar fler till vis­ning­ar, kost­na­der­na för upp­värm­ning kan mins­ka och de bo­en­de får tryg­ga, funk­tio­nel­la och väl fun­ge­ran­de föns­ter­lös­ning­ar i sina bo­stä­der.

Byta eller renovera

Var­je föns­ter är unikt, sär­skilt i äld­re hus. I Sve­ri­ge blås­tes allt föns­terglas för hand ända fram till 1930-ta­let, då ma­skin­till­verk­ning bör­ja­de ta över. Då var det fort­fa­ran­de trä i bå­gar­na, och fram till 60-ta­let var grund­ma­te­ri­a­let ofta väl­digt bra och håll­bart. Ef­ter det bör­ja­de det of­ta­re an­vän­das trä av säm­re kva­li­tet och föns­ter mass­pro­du­ce­ras. De se­nas­te de­cen­ni­er­na har många föns­ter till­ver­kats med plast, me­tall och alu­mi­ni­um i bå­gar och kar­mar. Huruvi­da föns­ter be­hö­ver by­tas el­ler kan re­no­ve­ras be­ror från fall till fall och kan av­gö­ras vid en in­spek­tion.

Håll fönstren rena

Ett grund­läg­gan­de sätt att ta hand om sina föns­ter är att hål­la dem rena. Tvät­ta fönst­ren ett par gång­er om året. An­vänd rena verk­tyg, ljum­met vat­ten och lite disk­me­del.
Un­der­håll och re­no­ve­ring kan till ex­em­pel in­ne­bä­ra bort­tag­ning av kitt och färg, glas­by­ten, tät­ning, spröjs, lag­ning och mål­ning av trä. De­lar av föns­ter kan be­hö­va till­ver­kas på nytt för att laga ett föns­ter i då­ligt skick.
Men hur ska vi göra om vi vill be­hål­la mina vack­ra, gam­la ori­ginal­föns­ter men sam­ti­digt vill sän­ka bul­ler­ni­vån från ga­tan och sän­ka våra upp­värm­nings­kost­na­der? Går det att lösa? Ja, ab­so­lut. Det går att be­hål­la det gam­la ut­se­en­det, men mo­der­ni­se­ra funk­tio­na­li­te­ten.

Ljudisolering och energibesparing

Äld­re bygg­na­der är inte kon­stru­e­ra­de för att iso­le­ra mot da­gens ljud­ni­vå­er, och inte hel­ler för  mot­sva­ra da­gens krav på in­om­hus­kli­mat och ener­gi­be­spa­ring. Ett föns­ters iso­le­ran­de egen­ska­per av­häng­i­ga gla­sens tjock­lek, av­stån­det mel­lan gla­sen och hur täta föns­ter och kar­mar är. Vi kan till ex­em­pel in­stal­le­ra ener­gi­be­spa­ran­de och lju­dab­sor­be­ran­de glas i be­fint­li­ga föns­ter och täta dem på ett bätt­re sätt, och på så sätt be­hål­la föns­ter som av oli­ka an­led­ning­ar är vär­da att be­va­ra.

Renovera ett provfönster

Vi sam­ar­be­tar ofta med vårt sys­ter­fö­re­tag Kåll­torps Glas­mäs­te­ri när vi ska re­no­ve­ra el­ler byta föns­ter i en fas­tig­het. ef­tersom det kan vara ett stort be­slut att ge­nom­fö­ra en föns­ter­re­no­ve­ring er­bju­der Kåll­torps Glas­mäs­te­ri prov­föns­ter. Då tar de med sig ett av era föns­ter, re­no­ve­rar det och mon­te­rar till­ba­ka det på sin plats. Då kan ni kan upp­le­va skill­na­den, få en käns­la för hur det skul­le se ut och för att ni ska kun­na se och ta på ett fär­digt re­sul­tat in­nan ni be­stäm­mer hur ni vill göra med res­ten av fas­tig­he­ten Ni kan ta ett väl­grun­dat be­slut som känns tryggt för alla i för­e­ning­en.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]