Korsgatan 3 får ny takfot

På Korsgatan 3 har O.A. Tobiason renoverat stenhusets takfot. Arbetet innebar att först riva 1,5 meter ner på fasaden, ett arbete som faktiskt underlättades av formen på taket eftersom det finns en tillbyggnad där.

26 mars 2019 •

Tak­fo­ten på des­sa hus går utåt vil­ket in­ne­bär att vi mu­rar i etap­per och byg­ger oss utåt med te­gel. Det kan låta risk­fyllt, men ef­tersom te­gel­ste­nar­na lå­ser varand­ra kom­mer de ing­en­stans.
För att få ett en­het­ligt ut­se­en­de ska­par vi en mall som vi drar längs med bru­ket för att ska­pa rätt pro­fil.

Kronans Apotek

På den här adres­sen låg ur­sprung­li­gen an­ri­ka Kro­nans Apo­tek, vil­ket grun­da­des re­dan i slu­tet av 1600-ta­let. Ga­tan lig­ger i kvar­te­ret Kom­mer­se­rå­det som var fullt av liv. Men ef­ter att Gö­te­borg upp­re­pa­de gång­er här­jats av väl­di­ga och för­ödan­de brän­der un­der 1700-ta­let be­slu­ta­des det 1803 att hu­sen in­nan­för vall­gra­ven en­dast fick byg­gas med sten, inte trä.
Kors­ga­tan 3 var från bör­jan ett tre­vå­nings­hus, men idag finns fyra vå­ning­ar vil­ket syns tyd­li­gast på in­ner­går­den. På gam­la rit­ning­ar kan man även se att apo­te­ka­ren Hans Jacob Ca­vallin, som ägde Kro­nans Apo­tek 1810 – 1838, för­änd­rat hu­set re­dan på 1800-ta­let och satt in stör­re föns­ter på det som då var den övers­ta vå­ning­en. I Gö­te­borgs stads­mu­seums ar­kiv finns gam­la rit­ning­ar kvar se­dan Ca­vallins re­no­ve­ring, de rit­ning­ar­na är da­te­ra­de till 1864.

Renovera i extrema väder

Re­no­ve­ring­en som O.A. To­bi­a­son ge­nom­för­de på Kors­ga­tan 3 tog näs­tan ett helt år, och uppe på ta­ket kan väd­rets på­ver­kan bli ex­tra tyd­lig.
När det är kal­la­re än 5 gra­der tor­kar inte bru­ket. Då får vi byg­ga in oss i mind­re sek­tio­ner och vär­ma upp mil­jön med el­fläk­tar. Desto svå­ra­re är det när det blir varmt, och som­ma­ren 2018 var ex­cep­tio­nellt het. I mot­sats till vin­tern gör som­mar­vär­men att bru­ket tor­kar för fort. Det går att av­hjäl­pa ge­nom att spru­ta sto­ra mäng­der vat­ten, men ett än stör­re pro­blem är de ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer som blir bakom plas­ten på bygg­nads­ställ­ning­ar­na. Det kun­de bli 45–50 gra­der och då skic­kas ar­be­tar­na hem.

För­u­tom att re­no­ve­ra tak­fo­ten har vi även sett över res­te­ran­de fa­sad, ge­nom­fört lag­ning­ar samt må­lat i ur­sprungs­färg.
Ar­be­tet var klart vin­tern 2019. Vi har stor er­fa­ren­het av fasa­d­re­no­ve­ring­ar av oli­ka slag, läs mer om våra pro­jekt här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »