Fasadrenovering på Kungsportsavenyn 2

Kungsportsavenyen 2 är en imponerande byggnad i wienerrenässansstil, och utgör porten till den klassiska Avenyn. Efter en besiktning fick vi i uppdrag att restaurera den ornamenterade fasaden till ursprungligt utseende och skick.

10 april 2017 •

Hu­set upp­för­des 187780 för gross­hand­la­re I.G Ham­berg av ar­ki­tek­ten Carl Fahl­ström, som även har ri­tat till ex­em­pel gam­la auk­tions­ver­ket i Gö­te­borg och Mu­si­kens hus i Ma­jor­na. Vid upp­fö­ran­det an­vän­des fas­tig­he­ten som bo­stads­lä­gen­he­ter, och i bot­ten­vå­ning­en fanns en sa­lukäl­la­re. På 1920-ta­let in­rät­ta­des en re­stau­rang i käl­la­ren vid hör­net mot Park­ga­tan. På 1960-ta­let låg här en så kal­lad ring­bar. Det var ett kon­cept som inte var helt ovan­ligt i Sve­ri­ge på den­na tid, där be­ställ­ning­en gjor­des ge­nom att tryc­ka på knap­par på en mat­se­del på väg­gen. Bygg­na­den har med and­ra ord fyllt oli­ka be­hov över ti­den.

En fasad i behov av restaurering

I slu­tet av 2015 fick vi i upp­drag att be­sik­ti­ga ett bur­språk vid ett hörn på fas­tig­he­ten. Vid be­sikt­ning­en upp­täck­tes att många or­na­ment, lis­ter och ut­stic­kan­de de­tal­jer på fa­sa­den satt löst på grund av rost­spräng­ning. Upp­dra­get vid­ga­des till att re­stau­re­ra hela fa­sa­den, in­klu­si­ve föns­ter, och att åter­stäl­la ut­se­en­det till ur­sprung­ligt skick. En sida i ta­get fär­dig­ställ­des från grund­ar­be­te till mål­ning, för att mi­ni­me­ra be­svä­ren för de som an­vän­der fas­tig­he­ten.

Ornamenten byggdes upp i vårt gjuteri

Fa­sa­den be­står av puts på te­gel­stom­me. Vi in­led­de pro­jek­tet med att av­lägs­na fär­gen på hu­set med hjälp av en ke­misk färg­bort­tag­ning. Hu­set har må­lats i många om­gång­ar över tid, på fle­ra stäl­len var det så myc­ket som fem la­ger färg som be­höv­de tas bort.  När fär­gen var bor­ta knac­ka­de vi ned all bom­puts och av­lägs­na­de lösa de­lar på fa­sa­den. Hu­set är ut­smyc­kat med en mängd lis­ter och or­na­ment, bland an­nat tak­fot­tas­sar och bloms­ter­pryd­na­der. Des­sa tog vi med till vårt gju­te­ri, där vi re­stau­re­ra­de dem och gjor­de av­gjut­ning­ar i be­tong, vi an­vän­de sam­ma bruk som ur­sprung­li­gen an­vänts. Or­na­men­ten mon­te­ra­des upp igen med lim och dub­ba­des fast med rost­fria ar­me­rings­järn. Där­på lade vi på ny puts och drog nya lis­ter.

En utmaning att lyfta bort kolonner av gjutjärn

Tunga ko­lon­ner av gjut­järn hål­ler uppe bur­språ­ken. Ef­tersom de var rostan­grip­na på in­si­dan fick vi lyf­ta ned ko­lon­ner­na med hand­kraft, te­leskop­truc­kar och tal­jor för att kun­na av­lägs­na ros­ten. När den var bor­ta bläst­ra­de vi ko­lon­ner­na rena och må­la­de dem både in­vän­digt och ut­vän­digt med rost­skydds­be­hand­ling in­nan de fick sam­ma färg som fa­sa­den.

Specialbeställda kulturfönster

När fa­sa­den byggts upp och ko­lon­ner­na åter­mon­te­rats tog våra snic­ka­re vid för att byta ut föns­ter. Över 100 spe­ci­al­be­ställ­da kul­tur­föns­ter ska by­tas ut i fas­tig­he­ten. Ef­ter fön­s­ter­ar­be­te­na tar plåtsla­ga­re över och ska­par nya föns­ter­bleck, mid­je­lis­ter och and­ra plåt­de­tal­jer. Där­ef­ter må­lar våra mu­ra­re om fa­sa­den. Vi an­vän­der oss av en kul­tur­färg i si­li­kat i sam­ma ku­lör som ti­di­ga­re fa­sad­färg, men in­ne­hål­ler fär­re plas­ter. Slut­li­gen ska fas­tig­he­ten ljus­sät­tas med en ljus­rock be­stå­en­de av när­ma­re 80 ar­ma­tu­rer.

Ett ti­o­tal hant­ver­ka­re ar­be­tar i pro­jek­tet, de fles­ta mu­ra­re och snic­ka­re. En bygg­nads­an­tik­va­rie har an­li­tats för att ta fram gam­la rit­ning­ar och an­nan kul­tur­histo­rik om bygg­na­den som är re­le­vant för hant­ver­kar­na. Pro­jek­tet be­räk­nas vara fär­digt vid mid­som­mar 2018.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »