Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fastigheten har fått nytt verblendertegel, nya fönster, nya plåtdetaljer och en genomgående renovering av vinden.

8 oktober 2020 •

Nu när­mar vi oss ett fär­dig­stäl­lan­de av fas­tig­he­ten Nord­hems­ga­tan 29 i Lin­nésta­den, Gö­te­borg. De bo­en­de kan nju­ta av en vac­ker fa­sad, som åter­i­gen hål­ler hög kva­li­tet och ska hål­la i många, många år fram­ö­ver. Re­no­ve­rings­ar­be­tet fort­sät­ter nu runt ga­veln på Plan­ta­ge­ga­tan.

Vill du läsa mer om hur vi ar­be­tat med re­no­ve­ring­en av fa­sa­den? Det kan du göra i vårt ti­di­ga­re in­lägg här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Re­dan på 1600-ta­let gick en lands­väg mot sö­der, från sta­den in­nan­för vall­gra­ven till Kors­vä­gen och vi­da­re mot Kal­le­bäck, där den de­la­de sig i två vägar. En mot Hal­land och en mot Små­land.

Läs mer »
pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga ut­fö­ran­de.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son har i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten.

Läs mer »