Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

8 juli 2019 •

Vi tar bort gam­mal fog, by­ter ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och sät­ter ny fog runt teg­let. Ef­tersom fo­gar­na är väl­digt små blir det ett om­ständ­ligt ar­be­te.

Kalkbruk mer tidsenligt och följsamt

Vi an­vän­der ett hyd­rau­liskt kalk­bruk som är mju­ka­re än en fog­mas­sa med hög­re ce­menthalt. En mju­ka­re fog blir mer följ­sam och kan åld­ras med hu­set och dess rö­rel­ser. Dess­utom är det ett kalk­bruk som an­vänts i ori­gi­nalut­fö­ran­de.
Teg­let är så kal­lat klin­kerte­gel, ver­b­len­derte­gel, och det är hårt bränt. Det får en slit­stark yta, näs­tan som just klin­ker, och är sam­ma sort som an­vän­des när hu­set bygg­des.

Vanligt renoveringsbehov i sekelskifteshus

Det här är ett re­no­ve­rings­be­hov som är van­ligt fö­re­kom­man­de bland fas­tig­he­ter från se­kel­skif­tet och bör­jan av 1900-ta­let. Of­tast be­ror det på bris­tan­de el­ler fel­ak­tigt un­der­håll. Många fas­tig­he­ter har re­no­ve­rats med akut­lös­ning­ar som inte hål­ler, och som ibland till och med gjort mer ska­da än nyt­ta.
Idag finns en helt an­nan kun­skap och myc­ket stör­re in­tres­se för ma­te­ri­al­val än ti­di­ga­re, vil­ket både fas­tig­he­ter­na och de bo­en­de tjä­nar på i läng­den.

Fasa­d­re­no­ve­ring­ar­na på Nord­hems­ga­tan 29 kom­mer ta ca 32 vec­kor och bli kla­ra un­der 2020.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Södra Hamngatan Fasad 1920x1820

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 ge­nom­för vi re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som re­no­ve­ras.

Läs mer »
Masterjohanson

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Läs mer »
Fasad Mot Linnegatan 1920x1280

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fas­tig­hets­ä­ga­re.

Läs mer »