Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emellan Prinsgatan och Första Långgatan ligger fastigheten på Nordhemsgatan 29 där vi på Tobiason fått i uppdrag att renovera fasaden. Huset bygges i början av 1900-talet, cirka 20 år efter att parallellgatan Linnégatan anlades.

8 juli 2019 •

Vi tar bort gam­mal fog, by­ter ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och sät­ter ny fog runt teg­let. Ef­tersom fo­gar­na är väl­digt små blir det ett om­ständ­ligt ar­be­te.

Kalkbruk mer tidsenligt och följsamt

Vi an­vän­der ett hyd­rau­liskt kalk­bruk som är mju­ka­re än en fog­mas­sa med hög­re ce­menthalt. En mju­ka­re fog blir mer följ­sam och kan åld­ras med hu­set och dess rö­rel­ser. Dess­utom är det ett kalk­bruk som an­vänts i ori­gi­nalut­fö­ran­de.
Teg­let är så kal­lat klin­kerte­gel, ver­b­len­derte­gel, och det är hårt bränt. Det får en slit­stark yta, näs­tan som just klin­ker, och är sam­ma sort som an­vän­des när hu­set bygg­des.

Vanligt renoveringsbehov i sekelskifteshus

Det här är ett re­no­ve­rings­be­hov som är van­ligt fö­re­kom­man­de bland fas­tig­he­ter från se­kel­skif­tet och bör­jan av 1900-ta­let. Of­tast be­ror det på bris­tan­de el­ler fel­ak­tigt un­der­håll. Många fas­tig­he­ter har re­no­ve­rats med akut­lös­ning­ar som inte hål­ler, och som ibland till och med gjort mer ska­da än nyt­ta.
Idag finns en helt an­nan kun­skap och myc­ket stör­re in­tres­se för ma­te­ri­al­val än ti­di­ga­re, vil­ket både fas­tig­he­ter­na och de bo­en­de tjä­nar på i läng­den.

Fasa­d­re­no­ve­ring­ar­na på Nord­hems­ga­tan 29 kom­mer ta ca 32 vec­kor och bli kla­ra un­der 2020.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kapellplatsen 1920 1280

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasa­d­re­no­ve­ring.

Läs mer »
Djupeda Fasad 1920x1280

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla föns­ter.

Läs mer »
Briljantgatan 1920x1280

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 8592 i Tyn­ne­red re­no­ve­rar O.A. To­bi­a­son golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött te­gel.

Läs mer »